Na­tu­na

EX­PE­RI­E­NȚE ÎN SĂL­BĂ­TI­CIE

National Geographic Traveller Romania - - NATURA -

Ma­da­gas­car la­să amin­tiri ca ni­ci­un alt loc de pe Pă­mânt. A pa­tra in­su­lă ca mă­ri­me din lu­me, afla­tă în Oce­a­nul Indian, la aproa­pe 500 km est de Mo­zam­bic, s-a des­pă­rțit de India acum cir­ca 88 de mi­li­oa­ne de ani. Nau­fra­gi­ul con­ti­nen­tal le-a per­mis plan­te­lor și ani­ma­le­lor din Ma­da­gas­car să evo­lue­ze re­la­tiv izo­la­te. Pro­po­rția de flo­ră și fau­nă lo­ca­lă ca­re nu se întâlnește de­cât aici es­te for­mi­da­bi­lă: 90%. Prin­tre spe­ci­i­le insu­lei, le­mu­rii au ro­lul prin­ci­pal. În Ma­da­gas­car trăi­esc apro­xi­ma­tiv 100 de spe­cii de ast­fel de pri­ma­te agi­le și aproa­pe toa­te sunt pe­ri­cli­ta­te din cau­za de­frișă­ri­lor ma­si­ve, a schim­bă­ri­lor de cli­mă și a altor ame­ni­nțări. În 2018, înscri­eți-vă în Ma­da­gas­car Wil­dli­fe Expe­di­ti­on cu Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic (nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons. com) pen­tru a afla mai mul­te des­pre efor­tu­ri­le de con­ser­va­re și a ve­dea le­mu­rii cum sar prin vârfuri de co­paci în Par­cu­ri­le Nați­o­na­le Anda­si­be-Man­ta­dia și Ra­no­ma­fa­na.

—Ma­ryel­len Ken­ne­dy Duc­kett

De ce acum: țăr­muri cu le­muri

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.