Vi­sul împli­nit

Proi­ec­tul îndrăz­neț al unei ti­ne­re an­tre­pre­noa­re a re­po­ziți­o­nat orașul Tîrgu Mu­reș pe har­ta tu­ris­mu­lui din Ro­mânia.

National Geographic Traveller Romania - - Interviu - DE ADINA BRÂNCIULESCU

„Li­niștea” vene­ra­bi­lu­lui aris­to­crat Tîrgu Mu­reș a înce­put să fie „tul­bu­ra­tă” când Adina Plo­pe­a­nu a in­ves­tit re­sur­se fi­nan­cia­re se­ri­oa­se în in­dus­tria os­pi­ta­li­tății lo­ca­le. Cu spi­rit an­tre­pre­no­rial și vi­zi­u­ne proas­pă­tă și sur­prin­ză­toa­re, a res­tau­rat vi­la Cson­ka, o clă­di­re de pa­tri­mo­niu de la înce­pu­tul se­co­lu­lui tre­cut, ri­di­ca­tă în stil Se­ces­si­on, pe ca­re în loc să o păs­tre­ze drept lo­cu­i­nță per­so­na­lă, a pre­fe­rat să o tran­sfor­me în vi­lă-ho­tel și, în ime­dia­ta apro­pi­e­re, a con­stru­it un ho­tel nou, cu ar­hi­tec­tu­ră fu­tu­ris­tă și de­sign mi­ni­ma­list.

Ho­te­lul PRIVO a de­venit tot mai cu­nos­cut, a câști­gat dis­tin­cții in­ter­nați­o­na­le la scurt timp de la des­chi­de­re și pro­mi­te să de­vi­nă o em­ble­mă a orașu­lui.

Cum te-ai ho­tă­rât să in­ves­tești într-un ho­tel din Tîrgu Mu­reș?

Proi­ec­tul PRIVO a înce­put acum ze­ce ani. Te­re­nul și Ca­sa Cson­ka le achi­ziți­o­na­sem cu 5 ani în ur­mă, și fi­ind mo­nu­men­te is­to­ri­ce, tre­bu­ia să de­ci­dem ce ur­ma să con­stru­im. Fi­ind ab­sol­ven­tă a Fa­cul­tății de Tu­rism și im­pli­cându-mă în re­no­va­rea și re­des­chi­de­rea Ho­te­lu­lui Ger­mi­sa­ra, înce­pe­rea aces­tui proi­ect în Tîrgu Mu­reș a venit ca o pro­vo­ca­re pentru mi­ne.

Ce le­cții ai pri­mit de-a lun­gul aces­tui proi­ect?

Cred că toa­te ob­sta­co­le­le întâlni­te, toa­te de­ci­zi­i­le im­por­tan­te pe ca­re le-am luat m-au aju­tat să mă ma­tu­ri­zez și să înțe­leg lu­mea tu­ris­mu­lui ro­mânesc.

Ca­re e po­ves­tea nu­me­lui PRIVO?

Am cău­tat un nu­me scurt, so­nor, ușor de pro­nu­nțat și reți­nut ca­re să evo­ce ide­ea de „pri­vi­le­giat”, „pri­vat”, „primitor”, dar şi ca­rac­te­rul mo­dern, mi­ni­ma­list, ele­gant şi sur­prin­ză­tor al lo­cu­lui. De­nu­mi­rea fa­ce alu­zie și la pri­ve­liş­ti­le de­o­se­bi­te pe ca­re le ofe­ră ar­hi­tec­tu­ra în ca­drul si­tu­lui și prin „dia­lo­gul” ve­chi­nou al ho­te­lu­lui cu vi­la res­tau­ra­tă şi gră­di­na li­niş­ti­tă.

Ești o ade­vă­ra­tă co­le­cți­o­na­ră de pre­mii cu acest ho­tel. Cu ca­re te mândrești cel mai ta­re?

Fi­e­ca­re pre­miu pri­mit îmi pro­voa­că emoții și bu­cu­rie. Poa­te cel mai im­por­tant e „Best Lu­xu­ry De­sign Ho­tel – Glo­bal Win­ner”, acor­dat de Wor­ld Lu­xu­ry Ho­tel Awar­ds în Hong Kong, dar nici ce­le câști­ga­te toam­na tre­cu­tă la „Hau­te Gran­deur Glo­bal Ho­tel Awar­ds”, în Thai­lan­da, nu sunt mai pre­jos: „Best Ho­tel Res­tau­rant in Eu­ro­pe” și „Best Cu­li­na­ry Expe­ri­en­ce in Ro­ma­nia”. Avem sin­gu­rul res­tau­rant de ho­tel din Ro­mânia ca­re a obți­nut pres­ti­gi­o­sul „Award of Excel­len­ce” din par­tea „Wi­ne Spec­ta­tor” din SUA pentru lis­ta de vi­nuri în 2015, 2016 și 2017. Res­tau­ran­tul a fost in­clus și în pri­ma ediție a Ghi­du­lui Gault&Mil­lau Ro­mânia 2018 la Des­ti­nații spe­cia­le. Iar pe 24 mai 2018, PRIVO a câști­gat pre­mi­ul I la ca­te­go­ria “Ho­te­lul anu­lui 4* nea­fi­liat unui la­nț in­ter­nați­o­nal” la Ga­la Ro­ma­nian To­pHo­tel Awar­ds.

Ca­re sunt pa­si­u­ni­le ta­le?

Îmi pla­ce foar­te mult să că­lă­to­resc, să ex­plo­rez și să vi­zi­tez lo­curi di­fe­ri­te.

Re­co­man­dă-ne cinci ex­pe­ri­e­nțe de încer­cat în Tîrgu Mu­reș.

În to­pul pre­fe­rin­te­lor me­le sunt: ZOO Tîrgu Mu­reș, cea mai ma­re și mai fru­moa­să gră­di­nă zoo­lo­gi­că din Ro­mânia, Ce­ta­tea Me­di­e­va­lă, re­cent re­no­va­tă, și din pă­ca­te, prea puțin cu­nos­cu­tă și pro­mo­va­tă, Pa­la­tul Cul­tu­rii, una din­tre ce­le mai im­pre­si­o­nan­te clă­diri în stil Se­ces­si­on din Tîrgu Mu­reș, o plim­ba­re în cen­trul orașu­lui și nu în ul­ti­mul rând, o ci­nă gas­tro­no­mi­că la Res­tau­ran­tul PRIVO.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.