Noi stele pen­tru Bu­cu­rești

National Geographic Traveller Romania - - Hotel Review Bucuresti - Text: Că­tă­lin Gru­ia

Une­le adre­se de­vin atra­cții în si­ne. Sunt lo­curi un­de așe­za­rea, mo­bi­li­e­rul, fi­ni­sa­je­le, ser­vi­ci­i­le, mânca­rea, is­to­ria se com­bi­nă fe­ri­cit pen­tru a întru­pa spi­ri­tul unei stări de bi­ne. Spon­ta­nei­ta­tea aces­tui gen de ca­po­do­pe­ră a os­pi­ta­li­tății e su­per-pro­gra­ma­tă și atent cal­cu­la­tă: în spa­te­le zâmbe­tu­lui de mu­lțu­mi­re ca­re te cu­prin­de se­a­ra când pui ca­pul pe per­nă, to­ro­pit de sen­za­ţia că ai ajuns într-un loc un­de to­tul e ușor și fi­resc, es­te pro­fe­si­o­nis­mul de me­ca­nism de ce­as el­vețian al unei între­gi echi­pe. Am ales pe sprânce­a­nă pa­tru ho­te­luri pe ca­re pa­ri­em că vor de­ve­ni em­ble­ma­ti­ce în Bu­cu­rești.

În apri­lie 2018, Epo­que a de­venit pri­mul ho­tel din Ro­mânia afi­liat la Re­lais & Cha­te­aux, cea mai pres­ti­gi­oa­să aso­ciație de os­pi­ta­li­ta­te din lu­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.