ORASE INTELIGENTE GLASGOW

National Geographic Traveller Romania - - Orase Inteligente Glasgow -

Cel mai ma­re oraș din Scoția es­te eclip­sat prea des de ri­va­lul său, Edin­bur­gh, aflat la aproa­pe 65 km spre est. Ce-i drept, Edin­bur­gh are fes­ti­va­lul The Frin­ge, dar Glasgow are ca­rac­ter – și un farmec ța­nțoș, ex­pri­mat de re­gi­o­na­lis­mul gal­lus, ca­re înse­am­nă „îndrăz­neț” sau „obraz­nic”.

Ca Oraș al Mu­zi­cii UNESCO și Ca­pi­ta­lă Eu­ro­pe­a­nă a Cul­tu­rii în 1990, Glasgow es­te apre­ciat pen­tru sce­na ar­tis­ti­că. Res­tau­ra­rea clă­di­rii School of Art, ca­po­do­pe­ra ar­hi­tec­tu­ra­lă a orașu­lui, se va încheia la sfârși­tul lui 2018. Tot anul aces­ta, se vor săr­bă­tori prin­tr-o ex­po­ziție 150 de ani de la naște­rea ce­le­bru­lui ar­hi­tect lo­cal Char­les Ren­nie Mac­kin­tosh, a că­rui sen­si­bi­li­ta­te cre­a­ti­vă a de­fi­nit ima­gi­nea orașu­lui în lu­me.

Dar ini­ma și su­fle­tul orașu­lui stau în lo­cu­i­to­rii săi. În fond, are slo­ga­nul „Pe­o­ple Ma­ke Glasgow” – oa­me­nii fac Glasgow-ul.

—Pe­ter Ross

Ri­ver­si­de Mu­seum, proi­ec­tat de Za­ha Ha­did, pre­zin­tă is­to­ria tran­spor­tu­ri­lor lo­ca­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.