Apa­ra­tul ide­al pentru fo­to­gra­fi­e­re în na­tu­ră

National Geographic Traveller Romania - - Advertorial -

Ești pa­si­o­nat de na­tu­ră și de că­lă­to­rii. Nu te între­băm, ci fa­cem di­rect o afir­mație. Căci știm si­gur. De un­de? E sim­plu: pentru că ci­tești ace­as­tă re­vis­tă. De­oa­re­ce nu ai ajuns încă să le vi­zi­te­zi, vi­se­zi cu ochii des­chiși la co­lțuri de lu­me sau din Ro­mânia de o fru­mu­sețe ră­văși­toa­re. Însoțit de o ca­me­ră foto, îți ima­gi­ne­zi cum cu­trei­eri că­rări bă­tu­te și ne­bă­tu­te, trăind emoții ce nu pot fi ui­ta­te ni­ci­o­da­tă. Iar da­că se întâmplă to­tuși să uiți ce­va, ce poa­te fi mai sim­plu de­cât să des­chi­zi fol­de­rul cu fo­to­gra­fi­i­le re­a­li­za­te în acea că­lă­to­rie? Și to­tul se re­trăi­ește la fel de viu și de aproa­pe.

Ani­ma­le săl­ba­ti­ce, gâze, flori, oa­meni – poți să sur­prin­zi tot. Să sur­prin­zi viața. Cu­lori, tex­turi, at­mos­fe­ră. Par­că si­mți chiar și aro­me.

Însoți­to­rul per­fect pentru o astfel de că­lă­to­rie îți ga­ran­tăm că este Panasonic Lumix DC-G9. Pe scurt, des­pre ace­as­tă ca­me­ră foto:

• Li­vre­a­ză cea mai înal­tă ca­li­ta­te a ima­gi­nii din is­to­ria ca­me­re­lor LUMIX pentru fo­to­gra­fia de ex­te­ri­or.

• Po­se­dă sta­bi­li­za­tor de ima­gi­ne avan­sat

și sta­bi­li­za­tor de ima­gi­ne dual.

• Li­vre­a­ză per­for­ma­nță de ur­mă­ri­re ex­traor­di­na­ră și fo­ca­li­za­re au­to­ma­tă de înal­tă pre­ci­zie și ma­re vi­te­ză.

Fo­ca­li­za­rea au­to­ma­tă, de înal­tă pre­ci­zie și ma­re vi­te­ză, împreu­nă cu teh­no­lo­gia DFD duc la obți­ne­rea ce­lei mai ra­pi­de fo­ca­li­zări au­to­ma­te din lu­me, de 0,04 se­cun­de, cea mai ra­pi­dă din acest do­me­niu. În plus, da­to­ri­tă per­for­ma­nței ri­di­ca­te de ur­mă­ri­re a su­bi­ec­tu­lui, LUMIX G9 nu va pi­er­de ni­ci­o­da­tă su­bi­ec­tul-țin­tă.

Iar împreu­nă cu obi­ec­ti­vul Lei­ca DG Va­rio-Elma­rit 50-200mm f / 2.8-4 ASPH. POWER O.I.S., Lumix G9 de­vi­ne com­pa­ni­o­nul per­fect pentru re­a­li­za­rea fo­to­gra­fi­i­lor wild-li­fe. Obi­ec­ti­vul Panasonic este un zoom echi­va­lent de 100-400 mm, proi­ec­tat în co­la­bo­ra­re cu Lei­ca pentru sis­te­mul Mi­cro Fo­ur Thir­ds.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.