15 ANI cu Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Ro­mânia

National Geographic Traveller Romania - - Eveniment -

Sunt mo­men­te în via­ţă – când mâna sor­ţii tra­ge li­nie cu vreo ani­ver­sa­re, naște­re, nă­pas­tă sau re­vo­lu­ţie – când spui stop joc, sim­ţi că tre­bu­ie să îno­ţi la mal, să ieși cum­va din flu­vi­ul de­veni­rii și să con­sul­ţi bu­so­la. Cam așa ne sim­ţim acum, la ani­ver­sa­rea de 15 ani în Ro­mânia a ce­lei mai fru­moa­se re­vis­te din lu­me.

În to­ţi anii aceștia ne-am stră­du­it să ne ri­di­căm la înăl­ţi­mea fai­mei sa­le de câte ori am abor­dat te­me­le mari ca­re pre­o­cu­pă so­ci­e­ta­tea ro­mâneas­că, de la is­to­ria ve­che sau foar­te re­cen­tă a ţă­rii și a mi­no­ri­tă­ţi­lor sa­le la pro­tec­ţia na­tu­rii, de la pro­te­ja­rea spe­ci­i­lor va­lo­roa­se la fru­mu­se­ţi­le Del­tei Du­nă­rii, de la ja­ful din pă­duri sau dis­tru­ge­rea râu­ri­lor de mun­te la pro­ble­ma deșeu­ri­lor sau fe­no­me­nul eco­no­mic și so­cial al hi­per­mar­ke­tu­lui.

Am încer­cat însă să du­cem ci­ti­to­rii și în co­tloa­ne ne­ex­plo­ra­te, în nișe pe ca­re le-am gă­sit fas­ci­nan­te: cer­ce­tășia, meșteșu­guri pe du­că, po­ves­tea or­gi­lor ba­ro­ce, ade­vă­ra­ta is­to­rie a Apos­to­lu­lui Andrei, eco­no­mia ca­lu­lui, sa­tul lui Ci­o­ran sau via­ţa unui doc­tor de ţa­ră.

Cu toa­te aces­te amin­tiri în min­te, am reușit în lu­na mai, lu­na ani­ver­sa­ră, să ne adu­năm pri­e­te­nii și co­la­bo­ra­to­rii ve­chi și noi pentru a săr­bă­tori împreu­nă 15 ani de Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Ro­mânia.

Bu­cu­rești Mall a fost o gaz­dă im­pe­ca­bi­lă, atât pentru brun­ch-ul or­ga­ni­zat în lo­un­ge area, cât și pentru vi­zi­o­na­rea pri­mu­lui epi­sod din Ge­ni­ul: Pi­cas­so.

Ta­blou de fa­mi­lie: co­la­bo­ra­tori de ieri și de azi, reu­niți în ju­rul che­na­ru­lui gal­ben la ani­ver­sa­rea de 15 ani a re­vis­tei Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic Ro­mânia.

Ca sur­pri­ză ani­ver­sa­ră, co­le­gii de la te­le­vi­zi­u­nea Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic ni l-au adus pe Ga­bri­el Con­stan­tin, ac­to­rul ro­mân ca­re joa­că în do­cu­men­ta­rul Pi­cas­so.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.