Cu fața spre Ră­să­rit

National Geographic Traveller Romania - - Editorial -

În 2018, cir­ca 1,4 mi­liar­de de tu­riști (cu 4% mai mult ca anul tre­cut) vor mă­rșă­lui pe o pla­ne­tă de­veni­tă prea mi­că. Une­ori mi-i ima­gi­nez ca pe un flu­viu nes­fârșit de an­ti­lo­pe gnu, alea ne­gre, băr­boa­se, cu coar­ne­le mari, pe ca­re le ve­zi în do­cu­men­ta­re­le Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic. De dra­gul po­veștii, să de­cre­tăm că în sa­va­na noas­tră nu sunt lei și hi­e­ne pândind în noap­te, nici cro­co­di­li pe la tre­că­to­ri­le ac­va­ti­ce, că ar­ma­da an­ti­lo­pe­lor nu are altă gri­jă de­cât gu­ra de rai și pi­ci­o­rul de plai.

Astfel pu­să pro­ble­ma, de­vi­ne vi­tal să fii în avan­gar­dă, să gă­sești plai­uri noi și pășuni ver­zi înain­te de a fi pră­pă­di­te de gro­sul tru­pei. Cei din coa­dă nu mai au par­te de­cât de praf în ochi și res­turi scum­pe, de la os­pățul dis­tru­gă­tor al ce­lor­la­lți…

Stop tren. Nu de­rai­em, ci oprim puțin până schimb ma­ca­zul că­tre altă li­nie de idei…

Așa cum mu­sul­ma­nii se întorc cu fața că­tre Mec­ca la ru­gă­ci­u­ne, ma­jo­ri­ta­tea ro­mâni­lor tin­dem să ne îndrep­tăm cu fața spre Vest când vi­săm că­tre ur­mă­toa­rea des­ti­nație. Ne-a su­cit mi­nți­le și gâtul Occi­den­tul ca­re a câști­gat fă­ră drept de apel răz­boi­ul cul­tu­ral. S-ar pu­tea spu­ne că în sub­co­nști­en­tul nos­tru co­lec­tiv Es­tul re­pre­zin­tă tre­cut și îna­poi­e­re, Ves­tul – be­lșug și că­lă­to­rie în vi­i­tor… Din cli­pa când m-am prins cu mâța aces­tor gânduri în sac, am se­si­zat și opor­tu­ni­ta­tea. Voi fa­ce pe dra­cu-n pa­tru să înot împo­tri­va cu­ren­tu­lui, cap com­pas că­tre R. Mol­do­va, Ucrai­na, Rusia, Ge­or­gia și mai de­par­te. Să dea lu­mea nă­va­lă că­tre Apus, ca să-mi ră­mână mie tot ori­zon­tul din­spre Ră­să­rit. E drept că Occi­den­tu-i mai fa­cil, că are vi­no-ncoa-ul bi­ne or­ga­ni­zat, că Es­tul nu prea știi de un­de să-l apuci, că pa­re un urs mo­ro­că­nos în cușca co­mu­nis­tă a ghișeu­lui de in­for­mații, că nu pa­re atât de sa­fe sau se­du­că­tor.

Sper că spec­ta­co­lul Cam­pi­o­na­tu­lui Mon­dial de Fot­bal din Rusia va mai cu­tre­mu­ra puțin plă­ci­le tec­to­ni­ce ale do­ru­ri­lor noas­tre de du­că. Si­gur, ră­mânem fas­ci­nați de Eu­ro­pa, scoa­tem pe copertă cu mândrie noi cla­sici, dar o să pu­nem umă­rul și la ex­plo­ra­rea Estu­lui. Înce­pem acum la pag. 56 cu un ar­ti­col des­pre Ba­ku, ca­pi­ta­la ce­lei mai mari țări din Cau­caz, Re­pu­bli­ca Azerbaidja­n. Se pre­gă­tește Rusia.

— Că­tă­lin Gru­ia, re­dac­tor-șef

Ce­le trei Tur­nuri-Fla­că­ră, îmbră­ca­te în sti­clă, tro­nea­ză pes­te ori­zon­tul din Ba­ku, ca­pi­ta­la cea „bă­tu­tă de vânturi” a Azer­baid­ja­nu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.