Vi­zi­ta­tori spația­li

foto: har­ry schif­fer

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul -

Ar fi de înțe­les da­că vi­zi­ta­to­rii orașu­lui aus­triac Graz ar cre­de că a ate­ri­zat prin­tre ei o na­vă ex­tra­te­res­tră. În al doi­lea oraș ca mă­ri­me din ța­ră, cu cen­trul me­di­e­val bi­ne con­ser­vat și ră­dă­cini ca­re vin toc­mai din vre­mu­ri­le ro­ma­ne, con­stru­cția din sti­clă și me­tal Mu­rin­sel („In­su­la Mur”, în ger­ma­nă) pa­re veni­tă di­rect din vi­i­tor. Dar este ope­ra re­gre­ta­tu­lui vi­zi­o­nar new-yor­kez Vi­to Acconci, ca­re a cre­at-o în onoa­rea de­sem­nă­rii orașu­lui drept Ca­pi­ta­lă Eu­ro­pe­a­nă a Cul­tu­rii în 2003. Mu­rin­sel tre­bu­ia să fie tem­po­ra­ră, dar s-a tran­sfor­mat într-o des­ti­nație de in­te­res per­ma­nen­tă, ce reu­nește orașul cu râul, odi­ni­oa­ră ne­gli­jat, ca­re îl stră­ba­te.

Scoi­ca le­ga­tă de ma­luri cu po­duri pi­e­to­na­le ofe­ră con­cer­te, eveni­men­te de mo­dă, ca­fe­nea – pentru o ca­fea cu ștru­del –, și un ma­ga­zin cu pro­du­se ino­va­toa­re ale ar­tiști­lor lo­ca­li. La că­de­rea întu­ne­ri­cu­lui, Mu­rin­sel se lu­mi­nea­ză ca un far spațial.

—Broo­ke Sa­bin

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.