Adă­post urban

National Geographic Traveller Romania - - Unde Stăm Buenos Aires -

● NOU

● CLA­SIC

● TRENDY

Bue­nos Ai­re­sul abun­dă în ho­te­luri de eli­tă; cel mai nou, ALVEAR ICON (●), își înal­ţă zi­du­ri­le de sti­clă dea­su­pra dis­tric­tu­lui re­vi­ta­li­zat Puer­to Ma­de­ro. Încon­ju­rat de res­tau­ran­te și ma­ga­zi­ne de lux, Alvear atra­ge cli­en­ţi înstă­ri­ţi, cu ca­me­re­le înso­ri­te, băi­le pla­ca­te cu mar­mu­ră și opt ba­ruri și res­tau­ran­te. Cu ae­rul său no­bil, PALACIO DUHAU (●), din ex­clu­si­vis­tul dis­trict Re­co­le­ta, este unul din­tre ho­te­lu­ri­le dis­tinc­ti­ve din BA. Clă­di­rii ne­o­cla­si­ce ori­gi­na­le, cu can­de­la­bre de cris­tal, șe­mi­neuri și gră­di­na mul­ti­e­ta­ja­tă, i s-a ală­tu­rat o ari­pă con­tem­po­ra­nă, cu ca­me­re spa­ţi­oa­se cu po­de­le de lemn și va­le­ţi la ce­re­re. În Pa­ler­mo Hol­ly­wood, un car­ti­er la mo­dă, se află HO­TEL CLASICO (●), sti­lat, dar ju­căuș, cu ca­me­re­le sa­le de­co­ra­te într-o di­ver­si­ta­te de sti­luri, de la tă­bli­i­le îmbră­ca­te în pi­e­le de vi­tă la par­che­tul ma­siv mon­tat în V. De la bal­coa­ne­le mul­tor ca­me­re pu­te­ţi ad­mi­ra efer­ves­cen­ta via­ţă cu­li­na­ră și de noap­te din Pa­ler­mo.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.