Ce ju­căm

National Geographic Traveller Romania - - Orase Inteligent­e Glasgow -

Una din­tre ex­pe­ri­e­nțe­le chin­te­se­nția­le la Glasgow e un eveni­ment la

Bar­row­land Bal­lroom; opriți-vă mă­car să îi admi­rați re­cla­ma de ne­on. Și să nu ui­tăm că sun­tem în orașul fot­ba­lu­lui. Ri­va­li­ta­tea aprin­să din­tre Cel­tic și Ran­gers este pe pri­ma pa­gi­nă a tu­tu­ror zia­re­lor, dar un con­tact au­ten­tic cu cul­tu­ra „fit­ba” veți gă­si și la me­ci­u­ri­le echi­pe­lor mai mici, Par­tick This­tle sau

Que­en’s Park. Păs­trați-vă timp să vi­zi­tați și ga­le­ria ar­tis­ti­că și mu­zeul

Kel­vin­gro­ve, într-o clă­di­re im­pu­nă­toa­re ca­re adă­pos­tește o pic­tu­ră fai­moa­să

– Hris­tos al Sfântu­lui Ioan al Cru­cii – a lui Sal­va­dor Da­lí.

AR­TA FOT­BA­LU­LUI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.