LO­CURI IU­BI­TE: LON­DRA

National Geographic Traveller Romania - - Locuri Iubite: Londra -

So­ho

Da­vid Bo­wie, Elton John și Be­a­tleșii au înre­gis­trat cânte­ce în acest car­ti­er ani­mat, cu­nos­cut pentru clu­bu­ri­le mu­zi­ca­le și te­a­tre­le sa­le.

Gră­di­ni­le Ken­sin­gton

Par­cul Pa­la­tu­lui Ken­sin­gton, în ca­re vor trăi pri­nțul Har­ry și soția sa, are și un te­ren de joa­că in­spi­rat din Pe­ter Pan.

Pa­la­tul Buc­kin­gham

Com­ple­xul cu 775 de ca­me­re e reșe­di­nța lon­do­ne­ză a re­gi­nei. Ve­niți de­vre­me ca să prin­deți schim­ba­rea găr­zii, de 4 ori pe săp­tă­mână, la ora 11.

Piața Tra­fal­gar

În acest spațiu pu­blic ca­re co­me­mo­re­a­ză vic­to­ria bri­ta­ni­că din bă­tă­lia din 1805 au loc pro­tes­te po­li­ti­ce și fes­ti­vi­tăți.

Cab­men’s Shel­ter

Mai exis­tă câte­va din cla­si­ce­le că­suțe ver­zi, în ca­re ta­xi­me­triștii pot lua o gus­ta­re și un ce­ai. Res­tul cli­e­nți­lor pot co­man­da la fe­re­as­tră.

Lon­don Eye

Re­zer­vați on­li­ne din timp bi­le­te­le la roa­ta im­pu­nă­toa­re ca­re ofe­ră ve­deri pa­no­ra­mi­ce asu­pra orașu­lui.

Ta­mi­sa

Pu­teți fa­ce o croa­zi­e­ră tu­ris­ti­că pe flu­vi­ul măr­gi­nit de atra­cții ca Tur­nul Lon­drei, ga­le­ria Ta­te Mo­dern și clă­di­rea Par­la­men­tu­lui.

West­min­ster Abbey

Aici sunt înco­ro­nați mo­nar­hii bri­ta­nici din 1066. Anul aces­ta se vor des­chi­de ga­le­rii noi în tri­fo­ri­ul me­di­e­val.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.