2. CHEI­LE LA­ZURI

National Geographic Traveller Romania - - Aventuri În Pădurea Craiului -

Dru­meție

Du­pă ce am ieșit din mi­na Farcu, am por­nit în sus pe cul­me, pe iti­ne­ra­rul te­ma­tic Des­co­pe­ră

Va­lea Roși­ei. Urca­rea nu a fost lun­gă și în cu­rând am ajuns la punc­tul de bel­ve­de­re Sta­nu Cârnu­lui, de un­de am ad­mi­rat Va­lea La­zu­ri­lor și am înce­put co­bo­rârea că­tre chei. Știam că va tre­bui să par­cur­gem o par­te din tra­seul ca­re ur­ma fi­rul râu­lui prin apă și abia aștep­tam. În pli­nă va­ră nici mă­car um­bra pă­du­rii nu ne pu­tea ră­cori la fel de bi­ne ca apa re­ce și lim­pe­de ce cur­gea li­niști­tă la va­le, prin pei­sa­jul săl­ba­tic și încă puțin bă­tut de om.

Ală­turi de fa­le­za de la Pește­ra Osoi și De­fi­leul Crișu­lui Re­pe­de, Chei­le La­zuri e un loc tot mai po­pu­lar prin­tre al­pi­niști și ama­tori de es­ca­la­dă.

3. CRIȘUL RE­PE­DE

Raf­ting

Nu a fost pentru pri­ma da­tă când am mers la raf­ting pe Crișul Re­pe­de, pe un par­curs cu ape des­tul de li­niști­te, foar­te po­tri­vit pentru dis­tra­cție fă­ră ris­curi în fa­mi­lie. Mai întâi am fă­cut plim­ba­rea ace­as­ta într-o toam­nă târzie, când apa pă­rea mai cal­dă de­cât ae­rul de afa­ră, și tot ne-am bu­cu­rat de pei­saj. De da­ta ace­as­ta, soa­re­le a încu­ra­jat te­me­ra­rii să fa­că să­ri­turi re­pe­ta­te în ba­zi­nul să­pat de cas­ca­da Va­du Crișu­lui, chiar da­că apa nu era mai cal­dă sau mai re­ce ca altă­da­tă și, ime­diat ce in­trau în con­tact cu ea, ţâșneau afa­ră chi­u­ind și po­ves­tind cum ghe­a­re­le ei reci te strâng atât de ta­re, că-ți taie res­pi­rația.

4. VA­DU CRIȘU­LUI

Tra­diții și obi­cei­uri

La Dră­go­teni, sa­tul în ca­re ne-am ca­zat, se păs­tre­a­ză încă obi­cei­ul împis­tri­tu­lui ouă­lor de Paște. Puțin mai de­par­te, în Va­du Crișu­lui, am exer­sat olă­ri­tul. Iar când ne-am întors de la raf­ting, obo­siți și mu­lțu­miți, am ad­mi­rat pe stră­zi­le unui sat o nun­tă la ca­re cântă­reții fo­lo­se­au încă vi­oa­ra cu goar­nă, un in­stru­ment unic al că­rui fău­ri­tor, Do­rel Co­do­ban, nu mai trăi­ește. Paște­le vi­ne în fi­e­ca­re an și obișnu­im să de­co­răm ouă, o tra­diție ca­re are șan­se să su­pra­vi­ețu­ias­că, în ci­u­da ten­di­nțe­lor noi ca­re le tran­sfor­mă în mi­ni­oni sau ci­ne mai știe ce per­so­na­je din ce­le mai re­cen­te suc­ce­se ci­ne­ma­to­gra­fi­ce. Olă­ri­tul e prac­ti­cat tot mai des și în sco­puri tu­ris­ti­ce sau re­cre­a­ti­ve, dar cât va mai du­ra până vor dis­pă­rea de tot vi­o­ri­le cu goar­nă, ni­meni nu poa­te ști.

5. REMETEA Lan­goși cu smântână și us­tu­roi

Într-o di­mi­neață am de­gus­tat lan­goși­le proas­pe­te de la Pen­si­u­nea Tu­rul. Cu smântână și cu muj­dei sau cu mi­e­re, mai de­gra­bă pâi­nici de­cât go­goși­le pe ca­re le știm noi, le-am rupt în timp ce ne fri­ge­au încă de­ge­te­le și, prin­tre aburi și ge­me­te de plă­ce­re, le-am pi­er­dut nu­mă­rul și și­rul. Într-o altă zi am fo­lo­sit cup­to­rul din cur­te pentru a ne coa­ce sin­guri o pâi­ne, să o luăm cu noi la drum. Iar da­că lap­te­le a avut cai­mac, nu am pu­tut de­cât să zâmbim și să sa­vu­răm, într-o pi­oa­să tă­ce­re, bu­cu­ria sim­plă cu ca­re am întâmpi­nat fi­e­ca­re zi în Pă­du­rea Craiului.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.