Oa­ză

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

În Tokyo, su­pras­ti­mu­la­rea poa­te fi o pro­ble­mă. Așa că azi îmi pe­trec mai toa­tă zi­ua în li­niște și încerc să-mi as­cult bă­tăi­le ini­mii. Tokyo e o jun­glă de be­ton, dar și-a păs­trat o par­te din pei­sa­jul tro­pi­cal – da­că știi un­de să-l cauți. Lângă alta­rul Mei­ji se află par­cul Yoyo­gi. Și mai cal­mă este gră­di­na mu­zeu­lui Ne­zu, proi­ec­ta­tă de Ken­go Ku­ma, ar­hi­tec­tul ca­re a cre­at no­ul sta­di­on olim­pic al orașu­lui. Mu­zeul Ne­zu adă­pos­tește obi­ec­te de ar­tă pre-mo­der­nă ja­po­ne­ză și est-asia­ti­că (prin­tre ca­re și sta­tui bu­dis­te ne­prețu­i­te), dar cea mai plă­cu­tă este gră­di­na. E ca și cum ai fi ador­mit lângă un bon­sai și te-ai fi tre­zit într-o pă­du­re ma­gi­că. Inspir adânc și simt un mi­ros dul­ce. „Spi­ra­le împo­tri­va țânța­ri­lor”, îmi spu­ne ghi­dul, râzând. „Ca să omoa­re in­sec­te­le.” To­tul e su­perb.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.