Ma­ra­ton cu ton

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Ajung de­vre­me la Tsu­ki­ji, cea mai ma­re pia­ţă de pește en-gros din lu­me. Li­ci­ta­ţi­i­le pentru ton încep la 5:30 a.m. și nu se ac­cep­tă de­cât 120 de spec­ta­tori. Tsu­ki­ji atra­ge 40.000 de cum­pă­ră­tori zil­nic, dar nu a fost gândi­tă să fie o des­ti­na­ţie tu­ris­ti­că; trec în vi­te­ză mo­tos­ti­vu­i­toa­re, iar unul din­tre vânză­tori chiar ne ara­tă de­ge­tul mij­lo­ciu – echi­va­len­tul ja­po­nez pentru „Nu te ui­ţi pe un­de mer­gi?”. Un cum­pă­ră­tor îmi po­ves­tește des­pre un ton-cu-îno­tă­toa­re-al­bas­tră ca­re s-a vândut cu 1,76 mi­li­oa­ne de do­lari în 2003. La 5:20 sun­tem in­vi­ta­ţi într-un han­gar un­de cum­pă­ră­to­rii au­to­ri­za­ţi exa­mi­nea­ză pește­le. Par­că sun­tem la Bur­sa din New York; su­nă un clo­po­ţel și lu­mea înce­pe să stri­ge nu­me­re și să se răs­te­as­că în te­le­foa­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.