Ora de baie

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Iz­voa­re­le ter­ma­le fi­er­bi­nți bol­bo­ro­sesc pe sub toa­tă Toscana; mai mul­te des­ti­nații abu­rin­de ce­le­bre, ca

Sa­tur­nia și Bag­no Vig­noni, me­ri­tă un ocol. Dar orașul Rapolano Terme, în ca­re se re­la­xau ro­ma­nii an­tici, ne e în drum. Luați-vă du­pă izul de sulf spre

Terme San Gi­o­vanni, o stați­u­ne fa­mi­lia­lă cu prețuri re­zo­na­bi­le, des­chi­să tot anul, cu mai mul­te pis­ci­ne cu tem­pe­ra­turi va­ria­te, îmbo­găți­te cu bi­car­bo­nat de cal­ciu. (Veți si­mți se­di­men­tul între de­ge­te­le de la pi­ci­oa­re.) Tra­ta­men­tul ti­pic? Fi­rește, „ri­tua­lul no­roi­u­lui”. Adu­ceți-vă cos­tum de baie, pro­sop și șla­pi – plus un ha­lat, ca să vă ames­te­cați prin­tre lo­cal­nici. În we­e­kend, stați­u­nea ră­mâne des­chi­să și pentru scăl­da­tul noc­turn, com­bi­nat even­tual cu coc­ktai­luri cu Cam­pari în lo­un­ge-ul ală­tu­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.