Vis­cri sus­te­na­bil

National Geographic Traveller Romania - - Ghiseul Traveller -

Du­pă 1990, când ma­jo­ri­ta­tea sași­lor au ple­cat în Occi­dent, multe din­tre ca­se­le lor au fost ocu­pa­te de ro­mi. Pen­tru cir­ca 200 de lo­ca­li­tăți să­sești din sud-es­tul Tran­sil­va­ni­ei, acest schimb de po­pu­lație a pa­vat ca­lea spre ru­i­nă. Dar Vis­cri, un sat cu 80% ro­mi, a de­venit bran­dul cel mai fai­mos al tu­ris­mu­lui ru­ral din Ro­mânia.

Mi­ra­co­lul de la Vis­cri i se da­to­re­a­ză în ma­re mă­su­ră Carolinei Fernolend, di­rec­toa­rea Mi­hai Emi­nes­cu Trust (MET), ca­re de vreo 30 de ani e mo­to­rul unui caz fe­ri­cit de dez­vol­ta­re co­mu­ni­ta­ră și pro­te­cție a pa­tri­mo­ni­u­lui pe fond de in­te­gra­re a ro­mi­lor.

Un mo­ment de răs­cru­ce a fost 2006, când MET i-a dă­ru­it Alteței Sa­le Re­ga­le Prin­ţul de Wa­les ca­sa de la nr. 163. Unul din­tre efec­te­le se­cun­da­re ale fap­tu­lui că Vis­cri, des­cris de Char­les drept „un loc ru­ral idi­lic, de­mult pi­er­dut în Ma­rea Bri­ta­nie”, a de­venit „reșe­di­nță re­ga­lă” a fost o pro­mo­va­re mon­dia­lă.

Tu­ris­mul în Vis­cri înce­pu­se prin anul 2000 cu 400 de vi­zi­ta­tori. Ci­fre­le au tot cres­cut: 11.000 în 2009, 17.000 în 2014, și cir­ca 44.000 în 2018 – într-un sat cu nu­mai 415 lo­cu­i­tori. În tim­pul se­zo­nu­lui, ce­le cir­ca 120 de lo­curi de ca­za­re sunt ocu­pa­te me­reu. Anul aces­ta s-a des­chis pri­mul res­tau­rant. Aso­ciația fe­mei­lor vin­de su­veni­re­le ti­pic vis­cre­ne. Ro­mii cu că­ruțe fac bani or­ga­ni­zând tu­ruri.

Însă Ca­ro­li­ne înțe­le­ge pe­ri­co­le­le su­pra­dez­vol­tă­rii și e ho­tă­râtă să-i con­vin­gă pe vis­creni să-și ges­ti­o­ne­ze du­ra­bil suc­ce­sul. „În ur­mă cu un an ne-am ales un con­si­liu al sa­tu­lui: 21 de re­pre­zen­ta­nți ai tu­tu­ror gru­pu­ri­lor de in­te­res – ță­rani, că­ruțași, meșteri, pro­pri­e­tari de ca­se de oas­peți, pres­ta­tori de ser­vi­cii tu­ris­ti­ce, tații de ve­ci­nă­tăți, aleșii lo­ca­li – ca­re se întâlnesc pe­ri­o­dic pen­tru a gă­si so­luții prin ca­re să ne păs­trăm au­ten­tic mo­dul de viață.” —Că­tă­lin Gru­ia

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.