Cluj-Na­po­ca

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Am ajuns în Cluj pe la chin­die, du­pă cir­ca 500 de ki­lo­me­tri de con­dus de la Bu­cu­rești. Ave­am ne­voie de un duș și o oră de somn. Ne-am ca­zat la To­paz, un ho­tel de 3 ste­le, me­diu din mai toa­te punc­te­le de ve­de­re, dar cin­stit în ra­por­tul ca­li­ta­te-preț și nu­mai bun pen­tru tras su­fle­tul.

Mi-a plă­cut ae­rul lui pa­ti­nat, ca­re te poar­tă cu gândul la vre­mu­ri­le de aur ale Impe­ri­u­lui aus­tro-un­gar. Ho­te­lul este la doi ki­lo­me­tri (15-20 mi­nu­te pe jos) de cen­trul orașu­lui, spre ca­re ne-am por­nit ime­diat ce ne-am mai între­mat puțin.

În cen­trul is­to­ric al mu­ni­ci­pi­u­lui Cluj-Na­po­ca ai sen­zația ci­u­da­tă că te-ai te­le­por­tat su­bit din Ro­mânia, că ești pe sce­na me­di­e­va­lă a unui spec­ta­col al stră­zii mo­dern, oc­ci­den­tal și non­con­for­mist, pe ca­re îl si­mți în mers, în pri­viri, în îmbră­că­min­te, în grai­u­ri­le oa­me­ni­lor.

O trei­me din po­pu­lația aces­tui oraș de cir­ca 300.000 de lo­cu­i­tori o re­pre­zin­tă stu­de­nții. Ne-am pi­er­dut în ex­cla­mații in­te­ri­oa­re pe stră­duțe­le din ju­rul Pi­eței Ma­tei Cor­vin. De pe Emil Isac, am co­tit-o prin­tr-un gang, pe o alee mi­nus­cu­lă, un soi de fun­dă­tu­ră li­niști­tă și in­ti­mă, un­de am gă­sit Roa­ta, un res­tau­rant tra­diți­o­nal ar­de­le­nesc. E un loc în cen­trul orașu­lui, dar cu li­niște și pa­ce, co­paci și bol­tă de viță-de-vie, ci­ri­pit de pă­să­re­le. Mânca­rea tra­diți­o­na­lă e foar­te gus­ta­tă de străini. Afa­ră, pe te­ra­să, me­se­le erau pli­ne, dar nu­mai la a noas­tră se vor­bea ro­mânește. Am au­zit fran­ce­ză, ce­hă, en­gle­ză, ba și bul­ga­ră. Am ce­rut var­ză à la Cluj. O fe­lie ma­re ca de tort, cu com­po­ziție dul­ce, dar ca de sar­ma­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.