Arme­no­po­lis

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Dru­mul nați­o­nal 172 F te du­ce de la Cluj că­tre Gher­la, ve­chi­ul Arme­no­po­lis, un oraș ba­roc târziu din Tran­sil­va­nia. O co­mu­ni­ta­te ar­me­a­nă de ne­gus­tori, în frun­te cu epis­co­pul Oxen­di­us Ver­ze­les­cul, alun­ga­tă din Moldova în anii 1700 de o per­se­cu­ţie oto­ma­nă, l-a înte­meiat aici pe ba­za unei scri­sori de pri­vi­le­gii obți­nu­tă de la Vi­e­na. Şe­fii co­mu­ni­tă­ţii au an­ga­jat un ar­hi­tect ita­lian ca­re le-a proi­ec­tat un oraș, cu o sis­te­ma­ti­za­re ur­ba­nă de in­vi­diat. Con­form is­to­ri­cu­lui Ni­co­lae Sa­bău, no­ul oraș ri­di­cat de-a lun­gul unei ju­mă­tăți de ve­ac avea pa­tru stră­zi drep­te și pa­ra­le­le ce se in­ter­sec­tau per­pen­di­cu­lar, toa­te cu des­chi­de­re spre Râul So­meș, o piață cen­tra­lă cu edi­fi­cii mo­nu­men­ta­le și un parc en­gle­zesc. Bo­gații ne­gus­tori gher­leni, aju­nși cre­di­tori ai Cur­ţii Impe­ria­le din Vi­e­na, au pri­mit de la Împă­ra­tul Fran­cisc I Co­bo­rârea de pe Cru­ce, sin­gu­rul ta­blou din Tran­sil­va­nia atri­bu­it lui Ru­bens, ca­re poa­te fi vă­zut azi în Ca­pe­la Învi­e­rii din Ma­rea Ca­te­dra­lă Arme­a­no-Ca­to­li­că a orașu­lui.

Pre­am­bul al unei ex­pe­diții reuși­te de ex­plo­ra­re a Gher­lei e o vi­zi­tă în Piața Li­ber­tății nr. 3, un­de Mo­ni­ca Pă­tac, di­rec­toa­rea cen­tru­lui tu­ris­tic lo­cal, te poa­te înar­ma cu hă­rți, in­for­mații și re­co­man­dări des­pre ce­le mai im­por­tan­te obi­ec­ti­ve de vi­zi­tat: orașul ba­roc, Ca­te­dra­la Arme­a­no-Ca­to­li­că, Mu­zeul de is­to­rie, Par­cul ma­re și Si­na­go­ga.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.