Co­mu­na Sic

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

În par­tea nord-es­ti­că a ju­dețu­lui, la cir­ca 60 km de Cluj-Na­po­ca, se află co­mu­na se­cu­ias­că Sic, un­de bă­trânii încă îmbra­că zi de zi por­tul tra­diți­o­nal. Pri­mul po­pas l-am fă­cut la Bi­se­ri­ca Re­for­ma­tă, una din­tre ce­le mai bi­ne păs­tra­te clă­diri de cult (de la 1291) din Tran­sil­va­nia Cen­tra­lă. Lu­crări re­cen­te de re­a­bi­li­ta­re au pus în cea mai bu­nă lu­mi­nă atât edi­fi­ci­ul în si­ne, cât și co­mo­ri­le din in­te­ri­or: frag­men­te de fres­că din se­co­lul al XIV-lea, ta­va­nul ca­se­tat şi pic­tat, mo­bi­li­e­rul pic­tat, or­ga şi clo­po­te­le din se­co­lul al XVIII-lea. Si­cul a fost ma­sa­crat și bi­se­ri­ca ar­să în ur­ma nă­vă­li­rii tă­ta­re din 24 au­gust 1717, tra­ge­die co­me­mo­ra­tă până astă­zi de zi­ua Sf. Bar­to­lo­meu de că­tre co­mu­ni­ta­tea se­cu­ias­că. Am pur­ces mai de­par­te pe dru­mul ju­dețe­an 109D, la Re­zer­vația Na­tu­ra­lă Stu­fă­rișu­ri­le de la Sic, un­de cât ve­zi cu ochii sunt stu­fă­rișuri, să­ră­turi și pă­duri ume­de – un mo­zaic de eco­sis­te­me și o bi­o­di­ver­si­ta­te apar­te. Stu­fă­rișul com­pact de pe Va­lea Coas­tei și Va­lea Si­cu­lui re­pre­zin­tă al doi­lea cel mai ma­re corp de stuf din Ro­mânia, du­pă Del­ta Du­nă­rii. În apro­pi­e­re se află La­cul Ști­u­cii, sin­gu­rul din Tran­sil­va­nia pe ca­re se for­me­a­ză plauri, la fel ca în Del­tă. Spre amia­ză, foa­mea ne-a împins spre res­tau­ran­tul pen­si­u­nii So­vi­rag. Noi ave­am poftă de pește, dar ma­na­ge­rul Sal­lai Zsuz­si ne-a re­co­man­dat su­pă ar­me­neas­că de hu­rut, „din lap­te bă­tut fi­ert cu pă­trun­jel și frun­ze de țe­li­nă până de­vi­ne o cre­mă cu un gust amă­rui foar­te bun”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.