Pen­si­u­nea Co­lț de Rai

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Am ajuns se­a­ra, pe întu­ne­ric, frânți şi tran­spi­rați, în stați­u­nea cli­ma­te­ri­că Fântâne­le, un­de Pen­si­u­nea Co­lț de Rai era lu­mi­na­tă fru­mos, pe fon­dul ne­gru al pă­du­rii. Dar ave­am oche­la­rii de cal ai obo­se­lii atât de strânşi pe tâmple, că nu am mai avut pu­te­rea să pri­vesc în jur sau să fiu mă­car cu­ri­os. A do­ua zi ne-am tre­zit într-o oa­ză mi­ro­sind a lemn de brad, o bi­ju­te­rie de ca­ba­nă mon­ta­nă în dul­ce­le stil aus­triac, un­de to­tul pa­re pus la lo­cul lui de mâna vră­ji­tă a bu­nu­lui-gust. Pa­tro­nul So­rin Ră­doi, un ti­ti­rez bo­nom în tri­cou roz şi pan­ta­loni scu­rți, se învârte pes­te tot: îl ve­zi şi la tuns pe­lu­za, şi în bu­că­tă­rie, şi la vor­bă cu oas­peții. Absol­vent de ma­te­ma­ti­că, dar cu aple­ca­re spre de­sign, el a fost su­fle­tul şi crei­e­rul aces­tui proi­ect de fa­mi­lie înce­put în ur­mă cu trei ani. Cu zâmbet şi tact, pa­re că îşi di­ri­je­a­ză şi per­so­na­li­ze­a­ză co­lțul de rai prin mun­că şi pu­te­rea exem­plu­lui. Pen­si­u­nea, cu pla­nuri de ex­tin­de­re la anul, e vi­zi­ta­tă pre­pon­de­rent de ro­mâni. La o alti­tu­di­ne de cir­ca 1.000 m, Fântâne­le e o mi­că stați­u­ne cli­ma­te­ri­că, cul­cu­şi­tă între Mu­nții Gi­lău şi Vlă­de­a­sa, pe ma­lul La­cu­lui Fântâne­le. În ve­ri­le se­ce­toa­se, când ni­ve­lul la­cu­lui sca­de, se mai pot ob­ser­va ru­i­ne­le bi­se­ri­cii din Gi­ur­cuța de Jos.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.