Că­lă­to­reş­te înţe­lept: St. Pe­ter­sburg

National Geographic Traveller Romania - - Cele Mai Bune -

UN­DE SĂ STAI

Una din­tre lo­ca­ţi­i­le ce­le mai încăr­ca­te de is­to­rie din oraş este Bel­mond Grand Ho­tel

Eu­ro­pe, pe o ar­te­ră prin­ci­pa­lă de cir­cu­la­ţie, Nev­ski Pros­pekt. Se spu­ne că prin­tre pri­mii săi oas­pe­ţi ce­le­bri s-au nu­mă­rat Pi­o­tr Ilici Ce­ai­kov­ski, Clau­de De­bus­sy şi ba­le­ri­na ru­să Ana Pa­vlo­va (în cin­stea ei, ho­te­lul încă ser­veş­te o pră­ji­tu­ră cu be­zea ca­re îi poar­tă nu­me­le). O altă pre­zen­ţă mai­es­tu­oa­să,

Ho­te­lul Asto­ria, are o lo­ca­ţie ex­ce­len­tă, chiar pes­te drum de Ca­te­dra­la Sf. Isaac.

Da­că vrei să ie­şi din St. Pe­ter­sburg sau din alte mari ora­şe ru­seş­ti, re­ţi­ne că tre­nu­ri­le de noap­te nu nu­mai că te duc la des­ti­na­ţie, ci îţi şi ţin loc de ho­tel.

PONTURI CUL­TU­RA­LE

În tra­di­ţia ru­se­as­că, o că­lă­to­rie înce­pe chiar înain­te să pleci de aca­să. Toa­tă lu­mea stă jos, de obi­cei pe va­li­ze­le ga­ta fă­cu­te, şi se gândeş­te în tă­ce­re, preţ de un mi­nut sau do­uă, la că­lă­to­ria ca­re ur­me­a­ză (şi la ce lu­cruri ar fi pu­tut să ui­te să-şi pu­nă în ba­gaj). Unii spun că obi­cei­ul se tra­ge din­tr-o ve­che tra­di­ţie prin ca­re erau pă­că­li­te spi­ri­te­le ca­sei, ca să nu-i ur­mă­re­as­că pe că­lă­tori la drum.

Mai sunt şi alte tra­di­ţii le­ga­te de că­lă­to­rii şi mâncă­ruri de ca­re tre­bu­ie să ţii cont: da­că eş­ti in­vi­tat aca­să la ci­ne­va, nu te duci ni­ci­o­da­tă fă­ră o sti­clă de vin, o cu­tie de bom­boa­ne de ci­o­co­la­tă sau un alt dar. Da­că aduci flori, tre­bu­ie să fie în nu­măr im­par (nu o du­zi­nă, in­di­fe­rent ce floa­re ar fi. Duci un nu­măr par de flori într-un bu­chet doar la înmor­mântări.)

MER­GI CU NAT GEO

Nat Geo Expe­di­ti­ons ofe­ră o ex­pe­di­ţie pri­va­tă la Mos­co­va şi St. Pe­ter­sburg, ca­re in­clu­de şi o ci­nă tra­di­ţi­o­na­lă într-o da­cha. Pe ca­lea fe­ra­tă, Tran­ssi­be­ria­nul mer­ge de la Vla­di­vos­tock la Mos­co­va, adău­gând ex­pe­ri­en­ţe de­o­se­bi­te, cum ar fi întâlni­rea cu un cos­mo­naut rus, la Mos­co­va, şi un con­cert co­ral ofe­rit de cre­din­ci­o­şii or­to­doc­şi de rit ve­chi din Bu­ryat. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons.com/ ex­plo­re; 888-966-8687

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.