Par­cul Etno­gra­fic Na­ţi­o­nal „Ro­mu­lus Vu­ia” din Clu­jNa­po­ca

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Da­că e ma­rți (când am ajuns noi), e închis. Am avut însă no­ro­cul chi­or să gă­sim în mu­ze­o­gra­fa Fla­via Stoi­ca o doam­nă pe cât de com­pe­ten­tă, pe atât de ama­bi­lă, ca­re ne-a fost ghid în acest pa­ra­dis ru­ral, pri­mul mu­zeu în aer li­ber din Ro­mânia și una din­tre ce­le mai ve­chi ex­po­ziții de acest tip din lu­me, înfi­in­ţat în 1929.

Cir­ca 30.000 de vi­zi­ta­tori pe an ajung aici, ad­mi­rându-i ce­le pes­te 50 de gos­po­dă­rii, mo­nu­men­te ar­hi­tec­tu­ra­le sau in­sta­lații tra­diți­o­na­le răs­fi­ra­te pe o su­pra­față de 15 ha în Pă­du­rea Hoia.

O vi­zi­tă tih­ni­tă pre­su­pu­ne cir­ca do­uă ore. Dar da­că te gră­bești, mu­ze­o­gra­fa Fla­via Stoi­ca re­co­man­dă trei obi­ec­ti­ve im­por­tan­te: 1. Bi­se­ri­ca din Ci­zer, ju­de­ţul Să­laj, res­tau­ra­tă re­cent cu fon­duri nor­ve­gi­e­ne, a fost con­stru­i­tă în anul 1773 de o echi­pă de dul­gheri con­du­să de re­vo­luți­o­na­rul Ho­rea (Ni­co­la Ursu). 2. Gos­po­dă­ria se­cu­ias­că din Cașin Iper, Har­ghi­ta, de la 1678, e pro­ba­bil cea mai ve­che din Tran­sil­va­nia ex­pu­să într-un mu­zeu. 3. Gos­po­dă­ria să­se­as­că din Jel­na, Bis­trița-Nă­săud, ri­di­ca­tă în 1789 din bârne de ste­jar.

Nu exis­tă multe in­di­ca­toa­re și nici au­to­bu­ze ca­re să te du­că di­rect la Par­cul Etno­gra­fic al Clu­ju­lui. De­o­cam­da­tă, unui străin de oraș îi e re­la­tiv greu să ajun­gă aici. Dar fă efor­tul și mer­gi acum să-l ve­zi. Inves­tiții se­ri­oa­se îl vor tran­sfor­ma în anii ur­mă­tori într-un mușu­roi viu mișu­nând de oa­meni, un com­plex cu ca­ra­pa­ce et­no­gra­fi­că de clă­diri ve­chi in­fu­zat de viață mo­der­nă. Mu­zeul Etno­gra­fic „Ro­mu­lus Vu­ia” e pri­mul din Ro­mânia cu un mas­ter­plan de dez­vol­ta­re gândit de Aso­cia­ţia Nor­dic Urban De­sign din Nor­ve­gia, vi­zând co­nec­ta­rea cu orașul și tran­sfor­ma­rea sa trep­ta­tă într-o su­per-atrac­ţie tu­ris­ti­că re­gi­o­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.