Res­tau­rant & Pub Ro­chel­le

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Pe stra­da Traian nr. 2, din Cluj-Na­po­ca, pe o te­ra­să înal­tă, dea­su­pra So­meșu­lui Mic, la me­se­le de sub um­bre­le mari stau ti­neri fru­moși și ele­ga­nți, în hai­ne par­că asor­ta­te cu prețu­ri­le din me­niu și at­mos­fe­ra hi­gh. „O cli­en­te­lă me­diu+”, spu­ne pa­tro­nul Ti­va­dar Czon­di, întors în Cluj du­pă 10 ani de Ca­na­da, un­de a lu­crat în do­me­ni­ul de­sig­nu­lui jo­cu­ri­lor pe cal­cu­la­tor sau Elec­tro­nic Arts. Ro­chel­le e fe­tișul (în ca­re și-a bă­gat ago­ni­se­a­la de-o viață) pa­tro­nu­lui, un tip șar­mant de 50+, cu ochi al­baștri asor­tați la că­mașa al­bas­tră și dis­curs ele­vat-re­la­xat.

Ti­va­dar, ca­re a vă­zut și trăit multe pe con­ti­nen­tul nord-ame­ri­can, e pre­o­cu­pat la Cluj de ca­li­ta­tea vi­eții și de o di­e­tă să­nă­toa­să. Sfântul Graal pe ca­re îl cau­tă azi îl re­pre­zin­tă plă­ce­ri­le să­nă­toa­se. Pe ca­re se stră­du­i­ește să le im­ple­men­te­ze la Ro­chel­le. „Ti­ne­rii vor în ge­ne­ral bur­geri, cris­py, piz­za”, spu­ne chel­ne­rița Si­mo­na Ci­o­ba­nu. Cum nu mai sunt chiar tânăr, am ru­gat-o să îmi re­co­man­de ce­va mai po­tri­vit cu mi­ne, dar ti­pic pen­tru lo­cal. Argu­men­tația ei m-a înghe­su­it între pul­pă de rață pe var­ză roșie și so­mon cu cre­mă de praz și sfe­clă gra­ti­na­tă. Am alu­ne­cat pe cea din ur­mă. Mu­lțu­mesc, Si­mo­na!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.