Re­zer­vația Chei­le Tur­zii

National Geographic Traveller Romania - - Excursie -

Po­te­ca do­moa­lă ca­re stră­ba­te de­fi­leul avea sub ju­mă­ta­te de me­tru lăți­me în ur­mă cu trei de­ce­nii. Acum are aproa­pe doi me­tri, lăr­gi­tă de tăl­pi­le, de la an la an tot mai nu­me­roa­se, ale vi­zi­ta­to­ri­lor ca­re se plim­bă de-a lun­gul ce­lor aproa­pe doi ki­lo­me­tri ai chei­lor cu cei mai îna­lți pe­reți (cir­ca 200 de me­tri) din Munții Apu­seni.

Da­to­ri­tă im­por­ta­nței şti­i­nți­fi­ce şi a fru­mu­seți­lor săl­ba­ti­ce, Chei­le Tur­zii au fost de­cla­ra­te re­zer­vație na­tu­ra­lă încă din 1938. Impre­si­o­nan­ta des­pi­că­tu­ră a mun­te­lui, fi­e­răs­tru­i­tă în pe­ri­oa­da ju­ra­si­că de Pârâul Hăş­da­te, atra­ge tu­riş­ti de toa­te fe­lu­ri­le, de la pan­to­fari de oraş târşâind ale­ne o oră de plim­ba­re până la al­pli­niş­ti hârşiți, în bo­canci de ul­ti­mă ge­ne­rație, ca­re merg ață la ce­le pes­te 300 de tra­see pi­to­na­te de al­pi­nism şi es­ca­la­dă, sau ur­că flu­i­e­rând pe co­lțu­ri­le stâncoa­se, pre­cum Co­lțul Ce­tății sau Co­lțul Sa­şil. Flo­ra re­gi­u­nii cu­prin­de pes­te 1.000 de spe­cii flo­ris­ti­ce. Și fau­na e bo­ga­tă, în spe­cial în li­li­eci, am­fi­bi­eni, pă­sări, rep­ti­le şi pe­şți, dar pot fi ză­ri­te şi vul­pea, jde­rul de pia­tră sau ne­văs­tu­i­ca. Re­li­e­ful car­stic e la el aca­să. Ce­le mai cu­nos­cu­te peş­teri sunt Ce­tățe­aua Ma­re, Ce­tățe­aua Mi­că, Peş­te­ra Li­li­e­ci­lor, Peş­te­ra Fe­ci­o­ri­lor, Peş­te­ra Hor­na­ri­lor şi Peş­te­ra lui Anton.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.