Con­form le­gen­dei,

National Geographic Traveller Romania - - Minighid -

Bei­ru­tul a fost re­clă­dit din ce­nușă de șap­te ori, ca un pho­e­nix urban. Ca­pi­ta­la li­ba­ne­ză are un tre­cut fră­mântat, dar pre­zen­tul îmbie la ex­plo­ra­re. Când a vi­zi­tat-o, în 2006, Antho­ny Bo­ur­dain s-a îndră­gos­tit de ea la pri­ma ve­de­re, des­co­pe­rind un oraș ca­re sfi­da aștep­tă­ri­le și lo­gi­ca, un oraș ca­re, cum spu­nea el mai târziu, „era com­plet hao­tic – în cel mai bun sens po­si­bil”.

În anii scu­rși de atunci, Bei­ru­tul a tre­cut prin­tr-o re­naște­re, atră­gând tot mai mu­lți că­lă­tori fas­ci­nați de iden­ti­tăți­le mul­ti­cul­tu­ra­le ca­re țes po­ves­tea con­flic­te­lor și per­so­na­li­tății sa­le. Lă­sați stră­zi­le – multe cu­nos­cu­te doar du­pă re­pe­re­le clă­di­ri­lor – să vă du­că la plim­ba­re pe ma­lul mă­rii, sau pe sce­na ani­ma­tă a vi­eții de noap­te. Pe drum, încăr­cați-vă ba­te­ri­i­le cu o șaor­ma aro­ma­tă sau cu man’ous­he (li­pie) pre­să­ra­tă cu ier­buri za’atar. Iar mag­ne­tis­mul ca­re i-a cu­ce­rit inima lui Bo­ur­dain nu se li­mi­te­a­ză la oraș. Da­că ar pu­tea vor­bi, lo­cul aces­ta ar spu­ne, aproa­pe si­gur: Yal­la, ha­bi­bi – vi­no, iu­bi­rea mea.

—Ale­xan­dra E. Pe­tri

Ca­ba­ne se­lec­te la Kem­pin­ski Sum­mer­land Ho­tel & Re­sort, cu ve­de­re că­tre oraș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.