Bu­nul gust

National Geographic Traveller Romania - - Ce Mâncăm -

Me­ze etc.

În Li­ban, ma­sa se com­pu­ne din fe­luri mici, sau me­ze. Gă­siți-vă un loc pe te­ra­sa de la Abd El

Wa­hab, de pe stra­da cu ace­lași nu­me, și înce­peți cu ce­va cla­sic, ca fat­teh, un văr al hu­mu­su­lui, din iaurt și năut. Con­ti­nuați cu fri­gă­rui de pui moa­le, ma­ri­nat în suc de lă­mâie și us­tu­roi. Fa­ceți o re­zer­va­re la Em She­rif, pen­tru me­ni­u­ri­le cu preț fix com­pu­se din me­ze ca tab­bo­u­leh, hin­dbeh (ci­coa­re) și kib­beh nayyeh (car­ne cru­dă cu bul­gur și mi­ro­de­nii), plus vi­nuri li­ba­ne­ze și o shis­ha (nar­ghi­lea). Pen­tru un me­niu in­for­mal dis­po­ni­bil toa­tă zi­ua, în frun­tea lis­tei este Al Fa­la­man­ki.

De la Mer

Do­mi­nația fran­ce­ză de du­pă Pri­mul Răz­boi Mon­dial a lă­sat în ur­mă o moște­ni­re cu­li­na­ră eta­la­tă de bis­tro­uri ca Co­uq­ley, cu do­uă res­tau­ran­te ca­re ser­vesc foie gras, es­car­got și con­fit de ca­nard. Așe­za­rea me­di­te­ra­nea­nă a Bei­ru­tu­lui in­flue­nțe­a­ză și ape­ti­tu­ri­le lo­ca­le.

La Me­at the Fish, spe­cia­li­zat în fe­luri ca­re îmbi­nă car­nea și fruc­te­le de ma­re, me­ni­ul se schim­bă zil­nic cu fe­luri ca stri­dii proas­pe­te, cod ne­gru și cam­bu­lă afu­ma­tă, plus vi­tă aus­tra­lia­nă hră­ni­tă cu iar­bă. Ba­bel Bay are re­pu­tație de loc un­de scep­ti­cii față de fruc­te­le de ma­re se tran­sfor­mă în fani înfo­cați.

Accen­te ar­me­nești

Po­pu­lația ar­me­a­nă con­tri­bu­ie la ames­te­cul de aro­me de pe sce­na gas­tro­no­mi­că a Bei­ru­tu­lui. La May­rig, ca­re înse­am­nă „ma­mă” în ar­me­a­nă, me­se­le chiar au un gust ca la ma­ma aca­să. Înce­peți cu sa­la­ta de lin­te, apoi încer­cați ke­ba­bul cu sos de iaurt sau ci­reșe. Prin­tre spe­cia­li­tăți­le de la Al

Mayass se nu­mă­ră ouă­le de pre­pe­liță cu pas­tra­mă ar­me­neas­că. Pen­tru un ade­vă­rat fes­tin, mer­geți în car­ti­e­rul Bo­urj Ham­mo­ud. Prin­tre lo­ca­lu­ri­le au­ten­ti­ce din zo­nă: Res­to Fo­ul, ca­re ofe­ră iche (tab­bo­u­leh ar­me­nesc), man­te (gă­luște) și mânca­re de vi­ne­te cu us­tu­roi, ce­a­pă și roșii.

La gus­tări înain­te!

Du­pă o noap­te al­bă, încer­cați di­mi­neața de­vre­me niște kna­fe, un pa­teu cu brânză însi­ro­pat, de la Do­uai­hy. Pen­tru ce­va între­mă­tor de du­pă-amia­ză, încer­cați șaor­ma de pui de la Bar­bar. Și

Res­tau­rant Jo­seph este cu­nos­cut pen­tru șaor­ma. Du­pă o gu­ră de jib­neh msa­kar (plă­cin­tă um­plu­tă cu brânză) de la Be­cha­ra

Brot­hers, veți fi dis­puși să vă mu­tați per­ma­nent la Bei­rut. Unul din­tre fe­lu­ri­le pre­fe­ra­te de la Zaa­tar W

Zeit este li­pia cu hal­lo­u­mi și ba­con și la­hem bi aj­jin (plă­cin­tă cu car­ne), însoți­tă de un pro­gram noc­turn ca­re ri­va­li­ze­a­ză cu al clu­bu­ri­lor de top.

Cul­tu­ri­le va­ria­te și clu­bu­ri­le des­chi­se toa­tă noap­tea cre­e­a­ză un ames­tec sa­vu­ros de aro­me.

La Em She­rif, Mi­reil­le Hayek, bu­că­tar de eli­tă, ser­vește aro­me li­ba­ne­ze cla­si­ce.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.