Mi­nuni pe ma­lul mă­rii

În Me­di­te­ra­na, is­to­ria vi­ne la pa­chet cu te­ra­pia prin shop­ping și re­la­xa­rea.

National Geographic Traveller Romania - - Ce Vedem -

Lo­curi sfin­te

1 Fa­ceți tu­rul cam­pu­su­lui Uni­ver­si­tății Ame­ri­ca­ne din Bei­rut, prin­tre ai că­rei ab­sol­venți de se­a­mă se nu­mă­ră ar­hi­tec­ta Za­ha Ha­did. Apoi, mer­geți în Piața

Mar­ti­ri­lor, sim­bol al dez­bi­nă­rii în tim­pul răz­boi­u­lui ci­vil, de­veni­tă acum loc de adu­na­re po­pu­lar. Cel mai bun mo­ment de vi­zi­tat mos­che­ea Mo­ham­mad al-Amin e noap­tea, când cu­po­le­le ei al­bas­tre sunt ilu­mi­na­te dra­ma­tic. Aven­tu­rați-vă din­co­lo de Bei­rut și ex­plo­rați ru­i­ne­le de la

By­blos, unul din­tre ce­le mai ve­chi orașe din lu­me, și Ce­drii lui Dum­ne­zeu, o pă­du­re de ce­dri li­ba­ne­zi.

Vra­ja pla­jei 2 Luați exem­plul lo­cal­ni­ci­lor și fa­ceți-vă puțin timp pen­tru pla­jă.

Spor­ting Club, odi­ni­oa­ră ex­clu­si­vist, este o in­sti­tuție a orașu­lui încă de prin anul 1950, acum des­chi­să vi­zi­ta­to­ri­lor.

Re­la­xați-vă lângă pis­ci­nă, ju­cați ta­ble sau gus­tați spe­cia­li­tăți­le din fruc­te de ma­re.

La iu­bi­tul bar de pe pla­jă

Pi­er­re and Fri­en­ds, zi­le­le înso­ri­te la­să loc no­pți­lor înste­la­te, cu rit­muri an­tre­nan­te pe ma­lul Me­di­te­ra­nei. Puțin mai la sud de Bei­rut, Iris Be­a­ch Club, doar pen­tru adu­lți, îmbie cu mai multe ba­ruri și cu șez­lon­guri cu bal­da­chin.

Shop­ping pe ale­se 3 Prin­tre bu­nu­ri­le lo­ca­le de la Ori­ent499, cum­pă­ră­to­rii pot gă­si bo­luri de ara­mă, sti­clă su­fla­tă ma­nual și ba­bo­u­ches (pa­puci) bro­dați. Ce­le 200 de ma­ga­zi­ne din Bei­ro­ut

So­uks, un mall cen­tral cu ca­fe­ne­le și un cen­tru ști­i­nți­fic pen­tru co­pii, sunt pli­ne de nu­me mari, de la Armani la Za­ra. În Mar

Mik­ha­el, ga­le­ri­i­le și li­bră­ri­i­le, pre­cum cea a edi­tu­rii in­de­pen­den­te Plan BEY, au tran­sfor­mat fos­ta zo­nă in­dus­tria­lă într-un car­ti­er al ar­tiști­lor. Lan­sați-vă în goa­na du­pă aur în Bo­urj

Ham­mo­ud, dis­tric­tul de ge­ne­rații al bi­ju­ti­e­ri­lor și al ate­li­e­re­lor lor.

Inima no­pții 4 Bei­ru­tul ado­ră pe­tre­ce­ri­le, mai ales în aer li­ber. Asor­tați-vă șam­pa­nia cu un spec­ta­col la

Mu­si­cHall Wa­ter­front, un­de sce­na des­co­pe­ri­tă găz­du­i­ește ar­tiști rock, reg­gae și de mu­zi­că ara­bă. Ama­to­rii de club­bing re­vin me­reu la Dis­co­tek, re­des­chis du­pă ce, anul aces­ta, a fost închis din cau­za unei fil­mări fă­ră per­dea. La Grand Fac­to­ry, dis­tra­cția înce­pe în lif­tul ca­re du­ce la clu­bul de pe aco­pe­riș. Pen­tru o sce­nă un­der­gro­und cool, încer­cați B018, al că­rui de­sign de bun­ker amin­tește de anii de răz­boi, pe când era adă­post pen­tru re­fu­giați.

Rod­ge, DJ și pro­du­că­tor de mu­zi­că, dă rit­mul la clu­bul de noap­te B018.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.