Că­lă­to­rii li­te­ra­re: Bei­ru­tul ca la car­te

National Geographic Traveller Romania - - Unde Stăm -

The Ha­ka­wa­ti RABIH ALAMEDDINE

Când un tânăr ple­a­că din L.A. la Bei­rut ca să stea de ve­ghe cu ru­de­le la pa­tul de moar­te al ta­tă­lui lui, se țes po­vești co­mi­ce și sfâși­e­toa­re – de un­de și ti­tlul că­rții, ca­re înse­am­nă „po­ves­ti­tor” în ara­bă.

Bei­rut Blues: A No­vel

HANAN AL-SHAYKH

În tim­pul răz­boi­u­lui ci­vil li­ba­nez, per­so­na­jul prin­ci­pal scrie 10 scri­sori lun­gi, des­pre greu­tăți­le vi­eții într-o zo­nă de con­flict, și se între­a­bă da­că să pă­ră­se­as­că orașul ado­rat.

Ari­pi frânte

KHALIL GIBRAN

O po­ves­te de dra­gos­te po­e­ti­că, de la apre­cia­tul au­tor li­ba­ne­zo-ame­ri­can, se des­fășoa­ră în Bei­ru­tul înce­pu­tu­lui de se­col XX și e încăr­ca­tă de co­men­ta­rii cul­tu­ra­le și fi­lo­zo­fi­ce des­pre so­ci­e­ta­tea epo­cii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.