Știri de aca­să, din Amster­dam

National Geographic Traveller Romania - - Haihui -

În tot orașul, sim­bo­lu­ri­le odi­ni­oa­ră opu­len­te ale ave­ri­lor ma­ri­ti­me și-au gă­sit noi des­ti­nații.

Grand Ho­tel Amrâth Amster­dam, con­stru­it în 1912 ca se­diu pen­tru mai multe com­pa­nii de tran­sport de măr­furi din oraș, e pa­voa­zat cu sim­bo­luri ale Epo­cii de Aur, de la har­ta lu­mii de pe vi­tra­li­i­le din pla­fon până la pânze­le um­fla­te de pe lam­bri­u­ri­le de ma­hon. Dar com­pa­ni­i­le s-au dus de mult spre alte zări, iar bi­ro­u­ri­le lor au fă­cut loc ca­me­re­lor pen­tru oas­peți.

NDSM Wharf – cel mai ma­re șan­ti­er na­val din oraș, înain­te să fa­li­men­te­ze în anii 1980 – a de­venit un cen­tru alter­na­tiv de ar­tă con­tem­po­ra­nă. Pus­ti­ul in­dus­trial din spa­te­le Gă­rii Cen­traal a fost tran­sfor­mat de ar­hi­tec­tu­ra de eră spația­lă a Insti­tu­tu­lui de

Film Ne­er­lan­dez EYE, iar tur­nul ra­fi­nă­ri­ei de ală­turi s-a re­des­chis ca A’DAM

To­ren, un tem­plu al mu­zi­cii de ul­ti­mă ge­ne­rație.

Poa­te asis­tăm la no­ua Epo­că de Aur, o re­naște­re ri­ve­ra­nă pro­pul­sa­tă de cul­tu­ră și gas­tro­no­mie, o eră a ex­pe­ri­men­te­lor și a ex­pri­mă­rii ur­ba­ne, din ale că­rei va­luri și vârte­juri se vor naște noii ma­eștri olan­de­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.