PONTURI DE CĂ­LĂ­TO­RIE BEIJING

Bei­jin­gul s-a afir­mat ca unul din­tre ce­le mai in­fluen­te me­gao­rașe. Flu­xul neîntre­rupt de inves­tiții și tu­ris­mul în con­ti­nuă dez­vol­ta­re cre­e­a­ză mo­men­tul per­fect pen­tru o vi­zi­tă în ca­pi­ta­la Chi­nei. Ia­tă câte­va sfa­turi de la ex­pe­rți.

National Geographic Traveller Romania - - Ponturi De Călătorie -

VIZA

Pu­teți fa­ce o opri­re de până la 144 de ore în oraș, în drum spre altă ța­ră, fă­ră vi­ză. Pen­tru șe­deri mai lun­gi, so­li­ci­tați viza mul­ti­plă, ca­re cos­tă tot atât (140 $) cât cea pen­tru o sin­gu­ră in­tra­re.

ÎNĂLȚIMI AMEȚITOARE

Prin­tre struc­tu­ri­le em­ble­ma­ti­ce ale Bei­jin­gu­lui se nu­mă­ră com­ple­xul Ga­la­xy So­ho, se­di­ul CCTV și Sta­di­o­nul Nați­o­nal, ca­re vor tre­zi cu si­gu­ra­nță in­vi­dia pe Insta­gram.

ÎN MIȘCARE

La Anul Nou chi­ne­zesc (5 feb. 2019) e cea mai ma­re mi­grație uma­nă din lu­me. Lo­cu­i­to­rii Bei­jin­gu­lui își vi­zi­te­a­ză lo­ca­li­tăți­le na­ta­le. Multe des­ti­nații sunt închi­se, dar pu­teți ve­dea târguri exu­be­ran­te la tem­ple.

GĂ­SIT ÎN TRADUCERE

Ma­jo­ri­ta­tea ce­lor din in­dus­tria tu­ris­ti­că vor­besc en­gle­za. Dar da­că in­te­nți­o­nați să ex­plo­rați Bei­jin­gul sin­guri, e mai pru­dent să des­căr­cați o apli­cație de traducere, ca Ple­co.

MARI DELICII

Gus­tați o ver­si­u­ne mo­der­nă a raței à la Pe­king în Jing Yaa Tang de la Oppo­si­te Ho­u­se. Sau, spu­ne Nick Gol­lner, ca­re lu­cre­a­ză la ho­tel, „pen­tru un far­mec de mo­dă ve­che, mer­geți la Li­qun Roast Duck”.

RIDICAREA ȘTACHETEI

Tot Gol­lner re­co­man­dă Bo­ta­ny, „un bar de coc­ktai­luri dis­cret din­tr-un apar­ta­ment de la eta­jul 12, un­de ex­per­tul Fran­kie Zou cre­e­a­ză coc­ktai­luri pe co­man­dă și in­fu­zii ar­ti­za­na­le”.

HAI ÎN HUTONG

Unul din­tre ce­le mai bi­ne con­ser­va­te hutong-uri (car­ti­e­re is­to­ri­ce) este Nan­lu­o­gu­xiang. Ex­plo­rați-l pe bi­ci­cle­te­le de la Beijing Bi­ke Ren­tal Com­pa­ny, sau mâncați aca­să la lo­cal­nici prin Dis­co­ver Beijing To­urs.

PREȚIOS CA AE­RUL

Ca­li­ta­tea ae­ru­lui s-a ame­li­o­rat în ul­ti­mii ani, dar ni­ve­lul de po­lua­re poa­te fi ri­di­cat, mai ales iar­na. În zi­le­le cu smog, vi­zi­tați spații in­te­ri­oa­re, ca Mu­zeul Nați­o­nal de Ar­tă al Chi­nei.

ORAȘUL INTERZIS

Da­ni­el New­man, de la New­man To­urs, ne sfă­tu­i­ește: „Re­zer­vați din timp, fi­in­dcă sta­tul li­mi­te­a­ză nu­mă­rul de vi­zi­ta­tori la 80.000 pe zi. Și foar­te im­por­tant: nu vă ui­tați pașa­por­tul.”

PE MARELE ZID

New­man spu­ne: „Mer­geți la Mu­tia­nyu ca să evi­tați aglo­me­rația, sau chiar pe se­cți­u­nea Huan­ghua­cheng, din Era Ming, res­tau­ra­tă re­cent, ca­re ofe­ră ve­deri pa­no­ra­mi­ce”.

Me­dia tem­pe­ra­tu­ri­lor ma­xi­meMe­dia pre­ci­pi­tați­i­lor Ma­ga­zi­ne­le, ca­fe­ne­le­le și lo­cu­i­nțe­le suntali­nia­te pe Nan­lu­o­gu­xiang, unul din­trece­le­bre­le hutong-uri aleBei­jin­gu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.