Că­lă­to­rii cu cap: Ecua­dor

National Geographic Traveller Romania - - Cele Mai Bune -

CUM AJUN­GEM

Mo­un­tain Mad­ness, ope­ra­tor tu­ris­tic din S.U.A. cu o lun­gă expe­ri­e­nță în Ecua­dor, or­ga­ni­ze­a­ză ex­cur­sii la vul­ca­nii din toa­tă ța­ra. Ghi­zii săi au es­ca­la­dat toa­te vârfu­ri­le ecua­do­ri­e­ne, dar și mu­nți din Hi­ma­laya, Rusia și Alpi. mo­un­tain­mad­ness.com

UN­DE STĂM

Ca­sa Gan­go­te­na

Înain­te să por­neas­că spre Ru­ta Vul­ca­ni­lor, cei mai mu­lți că­lă­tori pe­trec cel puțin câte­va no­pți în Qu­i­to. Ca­sa Gan­go­te­na, din cen­trul ve­chi, este un co­nac res­tau­rat, cu 31 de ca­me­re și cu o pri­ve­liște am­plă de pe aco­pe­riș pes­te inima co­lo­nia­lă a ca­pi­ta­lei. ca­sa­gan­go­te­na.com

Ha­ci­en­da San Agus­tín de Cal­lo Com­bi­nația ace­as­ta de pa­lat in­cas și mă­năs­ti­re au­gus­ti­nă, con­stru­i­tă în sti­lul ti­pic orașu­lui Cuz­co, a de­venit un mic ho­tel cu ve­de­re de vis spre Co­to­pa­xi. Între pe­reții in­cași ai să­lii de me­se, gaz­da și pro­pri­e­ta­ra sa, Mig­non Pla­za, își încântă oas­peții cu po­vești des­pre ta­tăl ei, con­gres­man și to­re­a­dor le­gen­dar, și bu­ni­cul ei, ge­ne­ra­lul Leóni­das Pla­za Gu­ti­er­rez, preșe­din­te­le ță­rii timp de do­uă man­da­te. Nu se știe si­gur da­că Hum­bol­dt a vi­zi­tat lo­cul aces­ta, dar în mod si­gur au stat aici mem­brii ex­pe­diți­ei fran­ce­ze ca­re a fă­cut mă­su­ră­tori ge­o­de­zi­ce în se­co­lul al XVIII-lea pen­tru a de­ter­mi­na cir­cum­fe­ri­nța Pă­mântu­lui la Ecua­tor. in­ca­ha­ci­en­da.com

Mas­hpi Lod­ge

Aproa­pe de Qu­i­to, în di­re­cția opu­să față de Ru­ta Vul­ca­ni­lor, ace­as­tă des­ti­nație, in­clu­să pe lis­ta National Geographic a Pen­si­u­ni­lor Uni­ce ale Lu­mii, se află într-o pă­du­re tro­pi­ca­lă și îi atra­ge pe toți iu­bi­to­rii de or­hi­dee ra­re și am­fi­bi­eni. Dru­mul cu gon­do­la des­chi­să prin frun­ziș me­ri­tă chiar și sin­gur ce­le trei ore cu mași­na din ca­pi­ta­lă până aici. Nu ra­tați nici sa­fa­ri­ul noc­turn prin pă­du­re, în ca­re veți ve­dea ce­le mai spec­ta­cu­loa­se broaște, din­tre ca­re une­le (ca bro­tă­ce­lul-de-Mas­hpi) nu trăi­esc în altă par­te. mas­hpi­lod­ge.com

Ha­ci­en­da El Por­venir

Pen­si­u­nea ace­as­ta cu aco­pe­riș de stuf, aflată chiar la poa­le­le vul­ca­nu­lui Co­to­pa­xi, are un far­mec apar­te. Gaz­de­le vă pot or­ga­ni­za ex­cur­sii în zo­nă, plim­bări că­la­re în ju­rul ce­lui mai fru­mos mun­te pic­tat de Fre­de­ric Edwin Chur­ch sau o că­lă­to­rie pe Ru­ta Vul­ca­ni­lor. ti­er­ra­del­vol­can.com

UN­DE MÂNCĂM

Za­zu

La Za­zu, din Qu­i­to, ma­sa de se­a­ră abun­dă de delicii gas­tro­no­mi­ce, cu un me­niu de de­gus­ta­re cu șap­te fe­luri ca­re pu­ne în va­loa­re ce­re­a­le­le Anzilor, car­to­fii lo­ca­li și rețe­te­le lo­ca­le în ca­zue­la (oa­lă de lut). za­zu­qu­i­to.com

La­bo­ra­to­rio

Aces­ta este, poa­te, cel mai cool res­tau­rant din Qu­i­to: un grup me­reu în schim­ba­re de bu­că­tari lo­ca­li și de re­nu­me in­ter­nați­o­nal își eta­le­a­ză ta­len­te­le cu idei proas­pe­te, ino­va­toa­re și un me­niu me­reu nou. la­bo­ra­to­rio.rest

Ban­di­do Bre­wing

Lo­ca­lul cre­a­tiv din car­ti­e­rul La To­la din Qu­i­to ser­vește piz­za ar­ti­za­na­lă, beri lo­ca­le în ediție ul­tra-li­mi­ta­tă și kom­bu­cha la draft. ban­di­do­bre­wing.com

MER­GEȚI CU NAT GEO

Nat Geo Expe­di­ti­ons ofe­ră mai multe iti­ne­ra­re în Ecua­dor, prin­tre ca­re tu­rul de no­uă zi­le „Ama­zon Hot Sprin­gs & Vol­ca­no­es”. Câte­va din­tre punc­te­le de in­te­res: o baie în iz­voa­re­le ter­ma­le Pa­pal­lac­ta, dru­meții prin pă­du­rea tro­pi­ca­lă, ex­cur­sii de mo­un­tain bi­king și o vi­zi­tă în Par­cul Nați­o­nal Co­to­pa­xi. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons.com/ex­plo­re; 888-966-8687

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.