Că­lă­to­reş­te înţe­lept: Etiopia

National Geographic Traveller Romania - - Cele Mai Bune -

BI­NE DE ȘTIUT

Si­tua­tă într-unul din­tre ce­le mai dra­ma­ti­ce pei­sa­je ale

Afri­cii – un mo­zaic de pla­to­uri înal­te, po­vârnișuri abrup­te și for­ma­ţi­uni vul­ca­ni­ce –, Etiopia îi răs­plă­tește pe cei ca­re vin să o va­dă luându-și cu ei sim­ţul aven­tu­rii. Com­pa­nia Ethi­o­pian Air­li­nes are zbo­ruri in­ter­ne între ma­ri­le punc­te de in­te­res, in­clu­siv Aksum, La­li­be­la și ca­pi­ta­la Addis Abe­ba, însă te po­ţi aștep­ta ca ora­rul zbo­ru­ri­lor să nu fie întot­de­au­na res­pec­tat ri­gu­ros. Ca să că­lă­to­rești în ce­le mai bune con­di­ţii, vi­no aici în afa­ra se­zo­nu­lui ploi­os, ca­re ţi­ne din iu­nie până în octombrie. Tu­riștii sen­si­bi­li la alti­tu­dini înal­te tre­bu­ie să ţi­nă cont da­că au ne­voie de me­di­ca­men­te adec­va­te, căci Addis Abe­ba se află la pes­te 2350 m înăl­ţi­me, iar în re­gi­u­nea Ti­gray ajun­gi de la sub 1200 m până la pes­te 3900 me­tri înăl­ţi­me. Ma­la­ria ră­mâne o pro­ble­mă în re­gi­u­ni­le mai joa­se.

CA­ZA­RE

Din­co­lo de zo­na cos­mo­po­li­tă din Addis Abe­ba, ho­te­lu­ri­le tind să ofe­re con­di­ţii de con­fort de ba­ză – la pre­ţuri re­zo­na­bi­le. În Aksum, Ya­red Ze­ma Inter­na­ti­o­nal Ho­tel are in­te­ri­oa­re con­tem­po­ra­ne, ca­re aduc Etiopia mo­der­nă în ace­as­tă ca­pi­ta­lă stră­ve­che a re­ga­tu­lui Aksum. Ca­me­re­le de oas­pe­ţi sunt do­ta­te cu mi­ni­bar, TV cu ecran plat și co­ne­xi­u­ne WiFi gra­tu­i­tă. Aflat într-o zo­nă mai li­niști­tă a orașu­lui,

Bra­na Ho­tel ofe­ră con­di­ţii de ca­za­re plă­cu­te, pri­mi­toa­re, și un res­tau­rant cu fe­ţe de ma­să al­be. În La­li­be­la, oraș in­clus în Pa­tri­mo­ni­ul UNESCO, prin­tre ce­le mai bune ale­geri se nu­mă­ră

Me­ze­na Lod­ge, un com­plex de că­su­ţe din pia­tră aflat aproa­pe de bi­se­ri­ci­le din pia­tră din La­li­be­la in­clu­se în Pa­tri­mo­ni­ul Uni­ver­sal UNESCO; Tu­kul

Vil­la­ge, cu ca­me­re de oas­pe­ţi ele­gant ame­na­ja­te în co­li­be tu­kul mo­der­ni­za­te; și Top

Twel­ve Ho­tel, cău­tat pen­tru de­co­rul său tra­di­ţi­o­nal – mo­bi­li­er vin­ta­ge, cruci cop­te – și gră­di­na atent ame­na­ja­tă.

TU­RISM COMUNITAR

Au­to­rul a că­lă­to­rit prin

Pro­vin­cia Ti­gray cu Tes­fa To­urs (tes­fa­to­urs.com), ca­re lu­cre­a­ză în par­te­ne­riat cu co­mu­ni­tă­ţi din Etiopia pen­tru a dez­vol­ta iti­ne­ra­re cul­tu­ra­le și dru­me­ţii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.