Ța­ra Bas­ci­lor și a lu­mi­ni­lor

National Geographic Traveller Romania - - Locuri Iubite - Text, gra­fi­că și ma­che­tă Fer­nan­do G. Bap­tis­ta

Din­tre cei năs­cuți în orașul meu na­tal, Bil­bao, puțini îl pă­ră­sesc. Din fa­mi­lia mea, eu sunt sin­gu­rul „ci­u­dat” ca­re a ho­tă­rât să lu­cre­ze în S.U.A. Pentru lo­cal­nici, orașul basc cu­i­bă­rit între mu­nți și stră­bă­tut de flu­vi­ul Ner­vión este foar­te spe­cial. Port amin­tiri din co­pi­lă­rie des­pre un loc le­gat de ex­por­tul de fi­er și de con­stru­cția de na­ve. Azi, fos­ta zo­nă in­dus­tria­lă este inima re­vi­ta­li­za­tă a orașu­lui, de când s-a des­chis Mu­zeul Gug­gen­heim, acum 21 de ani. Tre­cu­tul me­di­e­val se re­gă­sește în car­ti­e­rul Cas­co Vi­e­jo, un­de pi­e­to­nii se plim­bă pe stră­duțe îngus­te, fac cum­pă­ră­turi în ma­ga­zi­ne mici și gus­tă din pin­txos (cum se nu­mesc ta­pas în bas­că) sau de­ser­tul ti­pic basc nu­mit La Ca­ro­li­na.

În stu­de­nție, stă­te­am cu ore­le în Mu­zeul de Arte Fru­moa­se din Bil­bao, ad­mi­rând pic­tu­ri­le. O plim­ba­re de se­a­ră pe Pa­seo Cam­po de Vo­lan­tín re­zer­vă altă pri­ve­liște for­mi­da­bi­lă: Gug­gen­hei­mul lu­mi­nat și re­flec­tat în flu­viu. Sce­na pa­re scoa­să din­tr-un film SF. Po­du­ri­le re­pre­zin­tă o par­te im­por­tan­tă din Bil­bao, de la ce­le is­to­ri­ce ca San Antón până la Zu­bi­zuri cel mo­dern, proi­ec­tat de San­tia­go Ca­lar­ta­va, cu pa­sa­re­la lui de sti­clă. Una din­tre ce­le mai em­ble­ma­ti­ce struc­turi ale orașu­lui, Clă­di­rea Ti­gru­lui, are și ea o însem­nă­ta­te spe­cia­lă pentru mi­ne, fi­in­dcă bu­ni­cul a lu­crat la con­stru­cția ei în 1940. Lo­cal­ni­cii spun me­reu des­pre ca­pi­ta­lă că este ca un orășel, pentru că la plim­bă­ri­le prin oraș te întâlnești des cu pri­e­teni și ru­de. Asta mă fa­ce să mă simt aca­să aco­lo.

Fer­nan­do G. Bap­tis­ta, edi­tor gra­fic la Na­ti­o­nal Ge­o­grap­hic, a cre­at ma­nual, în 100 de ore, ma­che­ta înal­tă de 50 cm. Urmă­riți fil­ma­rea de cu­li­se a pro­du­cți­ei pe nat­geo. com/pla­ces-we-lo­ve.

Po­dul și bi­se­ri­ca San Antón Ce­le do­uă struc­turi is­to­ri­ce apar pe bla­zo­nul orașu­lui.Iso­za­ki Atea Com­ple­xul proi­ec­tat de ar­hi­tec­tul ja­po­nez Ara­ta Izo­ta­ki in­clu­de do­uă tur­nuri cu o înă­lți­me de aproa­pe 83 m.Po­dul La Sal­ve Por­ta­lul roșu, con­stru­it pentru cen­te­na­rul Mu­zeu­lui Gug­gen­heim, e și mai im­pre­si­o­nant lu­mi­nat noap­tea. Mo­nu­men­tul lui Don Di­e­go López de Ha­ro Sta­tu­ia îl cin­stește pe cel ca­re a fon­dat orașul în anul 1300.„Ma­man”Tur­nul Iber­dro­la Acest zgârie-nori cu 41 de eta­je îmbră­ca­te în sti­clă este cel mai înalt din Ța­ra Bas­ci­lor. Mu­zeul Gug­gen­heim din Bil­bao Onoa­rea pentru ce­le­brul de­sign ino­va­tor îi re­vi­ne ar­hi­tec­tu­lui-ve­de­tă Frank Ge­hry. Păian­je­nul înfi­o­ră­tor, dar cool, al lui Lo­u­i­se Bo­ur­ge­ois co­nți­ne ouă de mar­mu­ră.Flu­vi­ul Ner­vión

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.