Ți­nu­tul So­uth Wal­ton, Flo­ri­da, S.U.A.

De ce acum: spe­cii ma­ri­ne fa­bu­loa­se

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Din Natură -

Acum, când zo­ne­le de coas­tă din Flo­ri­da sunt tot mai ame­ni­nța­te de ura­ga­ne și ma­ree roșii, So­uth Wal­ton abor­de­a­ză ener­gic pro­te­cția țăr­mu­ri­lor. Ce­le 16 co­mu­ni­tăți de pe pla­je­le din nord-ves­tul Gol­fu­lui Me­xic con­stru­i­esc sis­te­me de re­ci­fe ar­ti­fi­cia­le ac­ce­si­bi­le de pe pla­je, ca ha­bi­tat pen­tru o ma­re va­ri­e­ta­te de spe­cii. Ce­le 4 re­ci­fe vi­zi­ta­bi­le cu snor­ke­lul sunt aran­ja­te fi­e­ca­re în for­ma câte unui ani­mal lo­cal: un co­bia în lar­gul pla­jei Inlet, o țes­toa­să-de-ma­re în lar­gul pla­jei Gray­ton, un cal-de-ma­re în lar­gul Par­cu­lui de Stat Top­sail Hill Pre­ser­ve și un del­fin în lar­gul pla­jei Mi­ra­mar. Cel mai nou loc de scu­fun­dări, des­chis în iu­nie în Par­cul de Stat Gray­ton Be­a­ch, e pri­mul Mu­zeu de Ar­tă Sub­ma­rin din S.U.A. „Fi­e­ca­re sculp­tu­ră de­ja pa­re vie”, spu­ne Walt Har­tley, mem­bru al co­mi­te­tu­lui di­rec­tor al Aso­ciați­ei Re­ci­fe­lor Ar­ti­fi­cia­le So­uth Wal­ton.  CUM

MERGEM Pen­tru a ex­plo­ra re­ci­fe­le într-un tur or­ga­ni­zat de Snor­kel 30A nu tre­bu­ie de­cât să știți să îno­tați re­zo­na­bil. snor­kel-30a.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.