Că­lă­to­rii cu cap: Dor­dog­ne

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Culturale -

CE FA­CEM Cen­trul Inter­nați­o­nal de Ar­tă Ru­pes­tră Nu­mit și Las­caux IV, mu­zeul re­cent des­chis își pro­pu­ne să își atra­gă vi­zi­ta­to­rii în mi­nu­ni­le pic­tu­ri­lor ru­pes­tre preis­to­ri­ce de la Las­caux, des­co­pe­ri­te în 1940. las­caux.fr Pi­ețe Aproa­pe fi­e­ca­re sat are piața lui, un­de pu­teți gus­ta pro­du­se lo­ca­le chiar de la sur­să. Cău­tați pi­ețe­le de se­a­ră va­ra și tru­fe­le ca­re ocu­pă lo­cul de cin­ste iar­na. Bas­ti­des Aces­tea sunt orașe­le for­ti­fi­ca­te con­stru­i­te în se­co­le­le al XIII-lea și al XIV-lea de re­gi en­gle­zi și fran­ce­zi. Au stră­zi pa­ra­le­le și per­pen­di­cu­la­re, în ju­rul unei pi­ețe cen­tra­le. Unul din­tre ce­le mai bi­ne con­ser­va­te din Dor­dog­ne es­te Mon­pa­zi­er. UN­DE MÂNCĂM

Archam­be­au Res­tau­ran­tul de fa­mi­lie de lângă pește­ri­le Las­caux fun­cți­o­nea­ză și ca ho­tel.

ho­tel-res­tau-ar­cham be­au.com Le Mo­u­lin de l’Abbaye Bu­că­ta­rul Je­an-Mi­chel Bar­det își îmbi­nă că­lă­to­ri­i­le cu pro­du­se­le lo­ca­le din Dor­dog­ne în in­ter­pre­tări ju­căușe ale fe­lu­ri­lor re­gi­o­na­le la acest lo­cal for­mi­da­bil, dis­tins cu o stea Mi­che­lin. mo­u­li­nab­baye.com Fer­mes au­ber­ges Aces­te fer­me-han ri­si­pi­te prin re­gi­u­ne ser­vesc fe­luri tra­diți­o­na­le într-un pei­saj rus­tic. UN­DE STĂM

Les Hauts de St. Vin­cent Pen­si­u­nea ace­as­ta, aproa­pe de Châte­au de Bey­nac, are un aer de ca­să de fa­mi­lie, cu cinci dor­mi­toa­re și ape­ri­ti­ve în gră­di­nă.

les­haut­sde­sain­tvin­cent.com Châte­au de La­lan­de Dor­miți ca niște no­bi­li aproa­pe de Péri­gueux, într-un co­nac res­tau­rat, cu gră­dini enor­me și pis­ci­nă. cha­te­au-la­lan­de­pe­ri­gord.com Hôtel de Bo­u­il­hac Co­na­cul din se­co­lul al XVII-lea, pre­zi­dat de pro­pri­e­ta­rul și bu­că­ta­rul Chris­top­he Mau­ry, a fost de­cla­rat mo­nu­ment is­to­ric și are 10 apar­ta­men­te mari.

ho­tel­de­bo­u­il­hac-mon­tig­nac.fr CĂLĂTORIȚI CU NAT GEO Nat Geo Expe­di­ti­ons ofe­ră mai mul­te iti­ne­ra­re în Fra­nța, prin­tre ca­re ru­ta de 10 zi­le „Hu­man Ori­gins”, cu opriri la si­tu­ri­le preis­to­ri­ce din Va­lea Vézère din Dor­dog­ne. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons.com/ ex­plo­re; 888-966-8687

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.