Ga­lop că­tre le­a­gă­nul ca­lu­lui arab în Oman

De ce acum: cai ara­bi

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Pentru Aventură -

Le­gen­da spu­ne că ra­sa cai­lor ara­bi s-a năs­cut din „vântul de la mia­ză­zi”, deci, con­form unor in­ter­pre­tări, a venit din Ye­men. Alții spun că ar fi cres­cut-o tri­bu­ri­le be­du­i­ne de pe Pla­to­ul Nejd din Ara­bia Sau­di­tă. Ba­hrai­nul, Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, Ior­da­nia, Si­ria și Egip­tul au graj­duri ce­le­bre ca­re au dat lu­mii pe­di­gree-uri ara­be dis­tin­se și pro­li­fi­ce. Dar am ales Oma­nul și pen­tru că mo­nar­hul său, sul­ta­nul Qa­boos bin Said Al Said, e un ma­re iu­bi­tor de cai. În ul­ti­mii ani, a încer­cat să re­vi­ta­li­ze­ze cul­tu­ra ca­ba­li­nă ca­re îi de­fi­nea odi­ni­oa­ră sul­ta­na­tul, su­sți­nând cur­se de an­du­ra­nță și ga­lop pen­tru a tre­zi din nou in­te­re­sul po­pu­lați­ei și im­por­tând ar­mă­sari ara­bi pen­tru re­pro­du­ce­re.  CUM MERGEM

Încer­cați Oman Hor­se-Ri­ding

Ho­li­days, con­du­să de Emma­nuel­le Jah­shan, ex­per­tă în echi­tație. oman­hor­se­ri­din­gho­li­days.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.