Râul Caño Cris­ta­les, Co­lum­bia

De ce acum: îno­tați în cur­cu­beie li­chi­de

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Pentru Aventură -

Prin ini­ma Co­lum­bi­ei cur­ge un râu-cur­cu­beu. Din iu­lie în noi­em­brie, flo­ri­le plan­te­lor ac­va­ti­ce – mai ales Ma­ca­re­nia cla­vi­ge­ra – pic­te­a­ză al­bia Râu­lui Caño Cris­ta­les în nua­nțe de roșu, ver­de, gal­ben, al­bas­tru și ne­gru. Da­că adău­gați lu­mi­na soa­re­lui și ape­le de cris­tal, efec­tul vi­zual es­te o un­du­i­re po­li­cro­ma­ti­că fas­ci­nan­tă. Dru­mul până aco­lo es­te des­tul de aven­tu­ros – Caño Cris­ta­les se află în Par­cul Nați­o­nal Si­er­ra de la Ma­ca­re­na, în cen­trul izo­lat al ță­rii, aflat în tre­cut sub con­tro­lul For­ţe­lor Arma­te Re­vo­lu­ţi­o­na­re ale Co­lum­bi­ei, inac­ce­si­bil pen­tru tu­riști, iar în pre­zent ad­mi­nis­trat cu stric­tețe de stat. Dar oda­tă aju­nși, li­ber­ta­tea de a îno­ta du­pă pof­ta ini­mii în râu vă va da sen­zația că sun­teți în le­gen­da­rul ce­aun cu gal­beni de la ca­pă­tul cur­cu­beu­lui.  CUM

MERGEM The Co­lom­bian Way ofe­ră ex­pe­diții de una până la pa­tru no­pți pe Râul Caño Cris­ta­les.

the­co­lom­bian­way.co/en

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.