Re­pu­bli­ca Ma­ce­do­nia

De ce acum: spu­neți-i aven­tu­rii pe nu­me

National Geographic Traveller Romania - - Superlativ­e Pentru Aventură -

Fie că ma­ce­do­ne­nii pun sau nu „de Nord” du­pă nu­me­le ță­rii lor, ști­ri­le re­cen­te des­pre înde­lun­ga­ta dis­pu­tă cu Gre­cia au spo­rit vi­zi­bi­li­ta­tea mi­cii nați­uni bal­ca­ni­ce. Încon­ju­ra­tă de Gre­cia, Bul­ga­ria, Ser­bia, Ko­so­vo și Alba­nia, ța­ra fă­ră ieși­re la ma­re nu are li­to­ral, dar es­te ri­di­col de bo­ga­tă în mu­nți și la­curi. Vârfu­ri­le se­mețe, de­fi­leu­ri­le adânci și cas­ca­de­le îi împo­do­besc ce­le trei parcuri nați­o­na­le nu foar­te frec­ven­ta­te: Ga­li­ci­ca, Ma­vro­vo și Pe­lis­ter. Mer­geți cu caia­cul pe lângă ma­lul La­cu­lui Ohrid, unul din­tre ce­le mai ve­chi și mai adânci din Eu­ro­pa, și zbu­rați pes­te Va­lea Pe­la­go­nia de la punc­tul de de­co­la­re înver­zit al cen­tru­lui de pa­ra­pan­tism Kru­se­vo, orașul ma­ce­do­nean aflat la cea mai ma­re alti­tu­di­ne – 1.350 de me­tri.

 CUM MERGEM Ma­ce­do­nia Expe­ri­en­ce ofe­ră zbo­ruri în tan­dem cu pa­ra­pan­ta, plim­bări cu caia­cul, scu­fun­dări și ex­cur­sii că­la­re.

ma­ce­do­nia­ex­pe­ri­en­ce.com

Orașul Kru­se­vo es­te cen­trul pa­ra­pan­tis­mu­luima­ce­do­nean.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.