Ru­ta Bau­haus, Ger­ma­nia

De ce acum: săr­bă­to­riți ani­ver­sa­rea Bau­haus

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Culturale -

Mișca­rea de de­sign re­vo­luți­o­na­ră Bau­haus, încă re­le­van­tă și la vârsta de 100 de ani, dă Ger­ma­ni­ei un mo­tiv de pe­tre­ce­re de pro­po­rții. Lan­sa­tă în 1919 în Wei­mar, de un­de s-a ex­tins la Des­sau și apoi la Ber­lin, școa­la Bau­haus a șters gra­nițe­le între ar­te­le fru­moa­se, meșteșu­guri, de­sign gra­fic, re­cla­mă, ar­hi­tec­tu­ră și de­sig­nul de pro­du­se și mo­bi­lă. „Prin­ci­pi­ul nos­tru că­lău­zi­tor era că de­sig­nul nu es­te nici in­te­lec­tual, nici ma­te­rial”, scria fon­da­to­rul Bau­haus, Wal­ter Gro­pi­us, „ci pur și sim­plu par­te in­te­gran­tă a vi­eții.” Mu­zeul Bau­haus din Des­sau, ca­re se des­chi­de în sep­tem­brie, va ex­pu­ne o co­le­cție im­pre­si­o­nan­tă de ast­fel de „pă­rți in­te­gran­te” – tex­ti­le, cor­puri de li­te­ră, mo­bi­lă, ta­pet. No­ul mu­zeu se înscrie în săr­bă­to­ri­le cen­te­na­re des­fășu­ra­te de-a lun­gul anu­lui în re­gi­u­ni­le Sa­xo­nia-Anhalt și Thu­rin­gia. Prin­tre eveni­men­te, aveți po­si­bi­li­ta­tea să pe­tre­ceți o noap­te Bau­haus în ce­le­bra clă­di­re-ate­li­er din Des­sau.

CUM MERGEM Des­căr­cați pla­ni­fi­ca­to­rul de că­lă­to­rii gra­tu­it cu te­ma Bau­haus de pe si­te-ul 100 Ye­ars of Bau­haus. bau­haus100.de/en

Ca­sa Gro­pi­us din Des­sau es­te o „rein­ter­pre­ta­re” din 2014 a prin­ci­pi­i­lor de de­sign Bau­haus.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.