Zo­na săl­ba­ti­că Bis­ti/De-NaZin, New Me­xi­co, S.U.A.

De ce acum: pen­tru că ba­dlan­ds-uri­le nu sunt de­loc „bad”

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Pentru Aventură -

Zo­na săl­ba­ti­că Bis­ti/De-Na-Zin din New Me­xi­co es­te ge­nul de loc ui­tat de hă­rți pe ca­re aven­tu­ri­e­rii îl cau­tă în mod spe­cial, nu îl gă­sesc întâmplă­tor. Ascuns în deșer­tul înalt și izo­lat, la aproa­pe 260 km de Albu­quer­que, zo­na ace­as­ta pro­te­je­a­ză 16.661 ha de ba­dlan­ds cu as­pect se­le­nar, lângă mar­gi­nea es­ti­că a Re­zer­vați­ei Nați­u­nii Na­va­jo. Nu­me­le îi vi­ne din lim­ba na­va­jo, sau di­né: Bis­ti („o su­pra­față ma­re cu dealuri de șist”) și De-Na-Zin („co­co­rul în pi­ci­oa­re”). Fă­ră dru­muri sau ru­te mar­ca­te, ești li­ber să ră­tă­cești du­pă pof­ta ini­mii – dar și să te pi­er­zi. Ingrid Gil­bert, ca­re lu­cre­a­ză în apro­pi­e­re, la Far­min­gton Con­ven­ti­on & Vi­si­tors Bu­re­au, spu­ne: „Întin­de­rea de ni­sip și pia­tră îți dă sen­zația că ești sin­gu­rul or­ga­nism viu pe ki­lo­me­tri între­gi în jur.”  CUM MERGEM Fa­ceți o re­zer­va­re pen­tru Bis­ti/De-Na-Zin Wil­der­ness Adven­tu­re de la Na­va­jo To­urs U.S.A. (dis­po­ni­bi­lă tot anul) pen­tru a cer­ce­ta înde­a­proa­pe pei­sa­jul, le­gen­de­le și cul­tu­ra na­va­jo lo­ca­le. na­va­jo­to­ur­su­sa.com

Ba­dlan­ds-uri­le din Bis­ti amin­tesc de Pă­mântul de Mij­loc al lui Tol­ki­en.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.