Sal­va­dor, Bra­zi­lia

De ce acum: des­co­pe­riți-vă rit­mul

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Urbane -

Ca­pi­ta­la sta­tu­lui nord-es­tic Ba­hia es­te ini­ma și su­fle­tul mu­zi­cal al Bra­zi­li­ei. Mai mul­te ge­nuri mu­zi­ca­le, pre­cum bos­sa no­va, sam­ba și tro­pi­cália, s-au năs­cut în orașul fon­dat de por­tu­ghe­zi în 1549 și de­sem­nat Orașul Mu­zi­cii UNESCO în 2016. Axé (pro­nu­nțat a-ȘEI), mu­zi­ca pop lo­ca­lă, afro-ca­rai­bia­no-bra­zi­lian din Sal­va­dor, es­te co­loa­na so­no­ră a „ce­lei mai mari pe­tre­ceri stra­da­le din lu­me”, Car­na­va­lul din Sal­va­dor (27 fe­brua­rie – 5 mar­tie). Vă pu­teți fa­ce încăl­zi­rea la no­ul mu­zeu Ca­sa Car­na­va­lu­lui, des­chis în 2018 și plin cu cos­tu­me, in­stru­men­te și ex­po­ziții in­te­rac­ti­ve de dans și mu­zi­că.

 CUM MERGEM Par­ti­ci­pa­nții la tu­rul Craft Tra­vel „Bra­zil Li­ke a Na­ti­ve” tran­spi­ră din greu la un ate­li­er de ca­po­ei­ra (ar­ta ma­rția­lă afro-bra­zi­lia­nă) și se bu­cu­ră de un spec­ta­col ener­gi­zant al Ba­lé Fol­clóri­co da Ba­hia, sin­gu­ra com­pa­nie de dans fol­clo­ric pro­fe­si­o­nist din Bra­zi­lia. craf­ttra­vel­gro­up.com

Prac­ti­ca­nții de ca­po­ei­ra – ju­mă­ta­te dans, ju­mă­ta­te ar­tă ma­rția­lă – aduc ener­gie într-opiață din Sal­va­dor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.