De ce acum: bun-venit în jun­glă

National Geographic Traveller Romania - - Natură -

Pă­du­rea tro­pi­ca­lă aco­pe­ră pes­te ju­mă­ta­te din Pe­ru. „Avem jun­glă la joa­să alti­tu­di­ne, jun­glă la ma­re alti­tu­di­ne, pă­duri ume­de, pă­duri inun­da­te, mlaștini enor­me, cas­ca­de, ru­i­ne în jun­glă, vârfuri de mun­te izo­la­te și sum­bre și chiar și cel mai ma­re râu ter­mal des­co­pe­rit până acum – Râul Clo­co­tit al Ama­zo­nu­lui”, spu­ne Andrés Ru­zo, cer­ce­tă­tor ge­o­ter­mal și ex­plo­ra­tor

NG. „Unul din­tre lu­cru­ri­le me­le pre­fe­ra­te de aici e ames­te­cul de gas­tro­no­mii și cul­turi”, spu­ne Ru­zo. „Bu­că­ta­rii ex­plo­re­a­ză ini­ma jun­glei în cău­ta­rea ur­mă­toa­rei aro­me ino­va­toa­re.” Pe­dro Mi­guel Schiaf­fi­no, ma­es­trul gas­tro­no­mi­ei din Li­ma, co­la­bo­re­a­ză cu Aqua Expe­di­ti­ons, un ope­ra­tor de croa­zi­e­re pe flu­viu, pen­tru a spri­jini prac­ti­ci­le de pes­cu­it sus­te­na­bil în Re­zer­vația Pa­caya Sa­mi­ria, pe un­de na­vi­ghe­a­ză

Aria Ama­zon. Cre­a­rea în 2018 a Par­cu­lui Nați­o­nal fă­ră dru­muri Ya­guas, din nord-estul ță­rii, a pro­te­jat de dez­vol­ta­re ur­ba­nă su­te de mii de hec­ta­re de sălbăticie ama­zo­nia­nă; în cu­rând se va des­chi­de pen­tru tu­riști.  CUM MERGEM Fa­ceți o plim­ba­re la 30 m de sol, prin vârfu­ri­le co­pa­ci­lor, pe pa­sa­re­la sus­pen­da­tă Inka­ter­ra, con­stru­i­tă în par­te­ne­riat cu NG și Ban­ca Mon­dia­lă:

inka­ter­ra.com/ inka­ter­ra/inka­ter­ra-re­ser­va-ama­zo­ni­ca

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.