Mun­te­ne­gru

De ce acum: țări mici, pa­si­u­ne ma­re

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Din Natură -

Coas­ta Mă­rii Adria­ti­ce a Mun­te­ne­gru­lui nu mai e o des­ti­nație se­cre­tă, dar mer­geți și în nord-vest, până la Par­cul Nați­o­nal Dur­mi­tor, pen­tru ex­cur­sii pe căi mai puțin bă­tu­te. Câte­va ac­ti­vi­tăți adu­că­toa­re de in­spi­rație din par­cul aces­ta izo­lat din Alpii Di­na­rici sunt aven­tu­ri­le prin ca­ni­oa­ne, dru­meți­i­le spre la­curi scântei­e­toa­re, as­cen­si­u­ni­le di­fi­ci­le până pe Bo­bo­tov Kuk, cel mai înalt vârf (2.523 m) din Ma­si­vul Dur­mi­tor. Cea mai ma­re atra­cție din Dur­mi­tor es­te cel mai adânc de­fi­leu din Eu­ro­pa: ameți­to­rul ca­ni­on al Râu­lui Ta­ra, cu o di­fe­re­nță de ni­vel de 1.300 m. Du­pă ce cu­ce­riți mu­nții, mer­geți pe coas­tă, la Bud­va, să ve­deți Jo­cu­ri­le Sta­te­lor Eu­ro­pe­ne Mici (GSSE), între 27 mai și 1 iu­nie. Mun­te­ne­gru găz­du­i­ește pen­tru pri­ma oa­ră eveni­men­tul bi­e­nal de tip olim­pic, ca­re le dă spor­ti­vi­lor din no­uă țări mici – Andor­ra, Islan­da, Li­e­chten­stein, Lu­xem­burg, San Ma­ri­no, Mal­ta, Mo­na­co, Ci­pru și Mun­te­ne­gru – șan­se mai mari de a obți­ne au­rul.  CUM MERGEM Na­vi­gați cu plu­ta pe ape învol­bu­ra­te, pes­cu­iți păs­trăv și mer­geți cu bi­ci­cle­ta în tu­rul ghi­dat de trei zi­le „Pad­dle on Ta­ra & Pe­dal to Trsa” de la Raf­ting Mon­te­ne­gro. raf­tin­gmon­te­ne­gro.com

Nu ra­tați o plim­ba­re pe la­cul Ska­dar da­că vi­zi­tați Mun­te­ne­gru.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.