Be­li­ze

De ce acum: spri­ji­niți acți­u­ni­le îndrăz­nețe de sal­va­re a oce­a­ne­lor

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Din Natură -

Una din­tre ce­le mai mici țări cen­tral-ame­ri­ca­ne fa­ce va­luri în do­me­ni­ul con­ser­vă­rii ma­ri­ne. În iu­nie 2018, Sis­te­mul Ba­ri­e­rei de Co­ra­li din Be­li­ze, nu­mit de Char­les Dar­win „cel mai re­mar­ca­bil re­cif din Indi­i­le de Vest”, a fost eli­mi­nat de pe lis­ta si­tu­ri­lor pe­ri­cli­ta­te din Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial UNESCO. Răs­tur­na­rea de si­tuație se da­to­re­a­ză mă­su­ri­lor ex­traor­di­na­re de pro­te­cție și res­tau­ra­re a oce­a­nu­lui, pre­cum mo­ra­to­ri­ul apli­cat pros­pec­tă­rii pe­tro­li­e­re ma­ri­ti­me, înăs­pri­rea re­gle­men­tă­ri­lor pen­tru pro­te­cția pă­du­ri­lor de man­gro­ve și in­te­nția sta­tu­lui de a in­ter­zi­ce pa­ha­re­le din po­lis­ti­ren și pro­du­se­le de plas­tic de uni­că fo­lo­si­nță până de Zi­ua Pă­mântu­lui din 2019. Ba­ri­e­ra din Be­li­ze, unul din­tre re­ci­fe­le cu cea mai ma­re bi­o­di­ver­si­ta­te de pe pla­ne­tă, adă­pos­tește mai mul­te spe­cii ra­re și pe­ri­cli­ta­te, prin­tre ca­re țes­toa­sa-ma­ri­nă-ma­re. Re­veniți pe us­cat și mer­geți la cel mai ma­re sit maya cu­nos­cut din Be­li­ze, Ca­ra­col. Be­li­ze in­te­nți­o­nea­ză să as­fal­te­ze dru­mul ca­re du­ce la Ca­ra­col în 2019, pen­tru a fa­ce si­tul ar­he­o­lo­gic mai ac­ce­si­bil.  CUM

MERGEM Încer­cați snor­ke­lul, scu­fun­dă­ri­le, caia­cul sau stand-up pad­dle pen­gu­in în ape­le re­ci­fu­lui din Be­li­ze cu tu­rul de no­uă zi­le „Re­efs and Ru­ins: Be­li­ze to

Ti­kal, Gua­te­ma­la” de la Nat Geo Expe­di­ti­ons. nat­ge­o­ex­pe­di­ti­ons .com/ ex­plo­re

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.