Par­cul Nați­o­nal Go­ron­go­sa

De ce acum: du­ceți mai de­par­te suc­ce­sul con­ser­vă­rii în Mo­zam­bic

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Din Natură -

Par­cul Nați­o­nal Go­ron­go­sa, „lo­cul un­de și-a lă­sat Noe ar­ca”, era pe vre­muri plin de bi­vo­li afri­cani, ele­fa­nți, hi­po­po­ta­mi, lei, an­ti­lo­pe gnu și tot fe­lul de vi­e­tăți săl­ba­ti­ce. Dar răz­boi­ul ci­vil sânge­ros din Mo­zam­bic (1976-1992) le-a ucis aproa­pe pe toa­te. A mai ră­mas doar fru­mu­sețea: pes­te 4.000 km² la ca­pă­tul su­dic al Văii Ma­re­lui Rift, cu sa­va­ne vas­te, pă­duri tro­pi­ca­le, peșteri, de­fi­leuri, râuri, la­curi și cas­ca­de. Acum s-au întors și ani­ma­le­le. Ce­le mari au ajuns la aproa­pe 80.000 de exem­pla­re, mu­lțu­mi­tă Proi­ec­tu­lui de Res­tau­ra­re Go­ron­go­sa. Acest par­te­ne­riat pu­blic-pri­vat ad­mi­nis­tre­a­ză efor­tu­ri­le de con­ser­va­re din parc și in­ves­tește în lo­curi de mun­că, edu­cație și ser­vi­cii de să­nă­ta­te pen­tru cei ca­re lo­cu­i­esc în împre­ju­ri­mi.  CUM MERGEM Mon­te­be­lo Go­ron­go­sa Lod­ge & Sa­fari ofe­ră sa­fa­ri­uri di­mi­neața, la prânz și du­pă-amia­za, din apri­lie până în de­cem­brie. mon­te­be­lo­ho­tels.com/mz/mon­te­be­lo-go­ron­go­sa-lod­ge-e-sa­fari

Du­pă de­ce­nii de ab­se­nță, în Par­cul Nați­o­nal Go­ron­go­sa a fost rein­tro­du­să re­cent o hai­tă de câini săl­ba­tici afri­cani.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.