Unga­ria fer­mec`toa­re

Pe aces­te me­le­a­guri, stru­gu­rii se coc în voie [i dau une­le din­tre ce­le mai bu­ne vi­nuri din lu­me, p`mântul as­cun­de ape ter­ma­le t`m`du­i­toa­re, iar buc`t`ria lo­cal` es­te o per­ma­nent` is­pit`.

National Geographic Traveller Romania - - Advertorial -

La doar o oră și ju­mă­ta­te de mers cu mași­na de Bu­da­pes­ta, se as­cun­de Eger, o ade­vă­ra­tă bi­ju­te­rie ba­ro­că a Unga­ri­ei și unul din­tre ce­le mai fru­moa­se orașe eu­ro­pe­ne. Des­co­pe­ră-i far­me­cul plim­bându-te pe stră­zi­le lui îngus­te și li­niști­te, as­cul­tând un con­cert de or­gă în Ca­te­dra­la Arhi­e­pis­co­pi­ei Ro­ma­no-Ca­to­li­ce (cu­nos­cu­tă ca Ba­si­li­ca din Eger), ca­re te întâmpi­nă cu sta­tu­i­le mo­nu­men­ta­le ale Sfi­nți­lor Pe­tru, Pa­vel, Ște­fan și La­dis­lau sau ex­plo­rând im­pu­nă­to­rul Pa­lat Arhi­e­pis­co­pal. Un tur ghi­dat al cra­mei is­to­ri­ce a Arhi­e­pis­co­pu­lui îți va dez­vă­lui un la­bi­rin­tic oraș sub­te­ran!

Vi­zi­te­a­ză cas­te­lul Eger, for­tă­re­ața un­de apă­ră­to­rii un­guri au blo­cat ase­di­ul tur­ci­lor în 1552, și ur­că în mi­na­re­tul Eger, cea mai nor­di­că moște­ni­re a Im­pe­ri­u­lui Oto­man. În car­ti­e­rul Ha­das din Me­zo­ko­vesd, de lângă Eger, des­co­peri ar­ta po­pu­la­ră a co­mu­ni­tății Ma­tyo – un mu­zeu în aer li­ber, cu ca­se ve­chi de 100-150 de ani ca­re sunt în pre­zent ca­se mu­ze­a­le și ate­li­e­re ar­tis­ti­ce.

CAS­TE­LE, CRAME {I EVAD~RI MONTANE

Da­că reușești să te ru­pi din mre­je­le fer­me­că­to­ru­lui Eger, îndre­ap­tă-te spre Mis­kolc, cel mai ma­re oraș din re­gi­u­ne, și Cas­te­lul

Diósgyőr (su­pra­nu­mit Cas­te­lul Re­gi­nei, fi­ind da­rul de lo­god­nă al re­gi­ne­lor) un­de des­co­peri, în mod in­te­rac­tiv, viața oa­me­ni­lor din cas­tel, în epo­ca me­di­e­va­lă. Înve­se­lește-te în cra­me­le și vi­nă­ri­i­le de pe dealul Avas, si­tuat în ime­dia­ta apro­pi­e­re a cen­tru­lui orașu­lui (vreo 900 de crame, mul­te din­tre ele ve­chi de 300-400 de ani) și nu ui­ta că în lu­na fe­brua­rie are loc Koc­so­nya Far­sang (Fes­ti­va­lul ră­ci­tu­rii), de­di­cat pre­pa­ra­tu­lui em­ble­ma­tic al orașu­lui Mis­kolc – ră­ci­tu­ra (koc­so­nya).

Mai de­par­te, din Diósgyőr ai la dis­po­ziție tre­nul cu ecar­ta­ment îngust (mo­că­nița) ca­re te poar­tă până în Mu­nții Bukk, la una din­tre ce­le mai fru­moa­se stați­uni montane ale Unga­ri­ei. Emble­ma­ti­că pen­tru stați­u­ne es­te pește­ra Anna, re­nu­mi­tă pen­tru for­mați­u­ni­le de tra­ver­tin, fi­ind una din­tre ce­le șa­se ast­fel de peșteri des­co­pe­ri­te în lu­me.

MI­NUNI NA­TU­RA­LE

Pa­sa­je­le na­tu­ra­le, ve­chi de su­te de mii de ani, ale pește­rii Mis­kol­cta­pol­ca (re­gi­u­nea Mis­kolc), as­cund băi car­sti­ce, cu apă încăl­zi­tă în mod na­tu­ral ce iz­vo­răște chiar din ini­ma mun­te­lui. La pește­ra cu apă ter­ma­lă din Dem­jen, ex­pe­ri­e­nța es­te poa­te chiar mai încântă­toa­re da­to­ri­tă to­bo­ga­ne­lor uriașe con­stru­i­te în mun­te, iar stați­u­nea din Eger­sza­lók, dis­tric­tul Eger, nu es­te mai puțin im­pre­si­o­nan­tă, fi­ind cu­nos­cu­tă în spe­cial da­to­ri­tă struc­tu­rii te­ra­sa­te de cal­car (așa-nu­mi­tul „deal de sa­re”), doar do­uă alte struc­turi si­mi­la­re exis­tând în între­a­ga lu­me.

Și da­că sun­tem la ca­pi­to­lul băi, îți re­co­man­dăm să-ți faci timp pen­tru o vi­zi­tă plă­cu­tă și re­vi­go­ran­tă la băi­le tur­cești (ham­mam) din Eger, con­stru­i­te în anul 1600.

So­lul vul­ca­nic, mi­cro­cli­ma­tul unic, încli­nația per­fec­tă a dealu­ri­lor, ce­ața de toam­nă ca­re stă­ru­ie dea­su­pra râu­ri­lor Bo­drog și Ti­sa, pu­tre­gai­ul no­bil de pe pe­reții sculp­tați în ri­o­lit ai cra­me­lor sunt „ingre­di­en­te­le” spe­ci­fi­ce re­gi­u­nii To­kaj, zo­nă cu tra­diție se­cu­la­ră în vi­ti­cul­tu­ră, ca­re aju­tă stru­gu­rii Fur­mint și Hársle­ve­lű­sa să se tran­sfor­me în ex­ce­len­te vi­nuri al­be, re­nu­mi­te în lu­mea între­a­gă. Poți des­co­peri zo­na într-un tur al vi­nu­lui, fie pe cont pro­priu, pe jos sau cu bi­ci­cle­ta, fie or­ga­ni­zat. Mul­te crame sunt des­chi­se vi­zi­ta­to­ri­lor, așa că le poți vi­zi­ta sin­gur sau cu îndru­ma­re pro­fe­si­o­nis­tă și să nu ră­mâi sur­prins da­că ghi­dul tău va fi chiar pro­pri­e­ta­rul cra­mei! În fi­nal, des­co­pe­ră o per­spec­ti­vă no­uă asu­pra is­to­ri­ei și pro­ce­se­lor de vi­ni­fi­cație din re­gi­u­ne prin in­ter­me­di­ul ex­po­ziți­ei in­te­rac­ti­ve de la Mu­zeul Vi­nu­lui din Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial din To­kaj!

O NOAP­TE LA ZOO

500 de spe­cii de ani­ma­le și 5.000 de spe­ci­me­ne – de la ti­grul alb, ri­no­ce­rul in­dian, le­o­par­dul de ză­pa­dă, re­chi­nul-ti­gru și go­ri­la oc­ci­den­ta­lă la dra­go­nul de Ko­mo­do – pot fi ad­mi­ra­te la gră­di­na zoo­lo­gi­că din Sóstó, un­de, pe o su­pra­față de 30 de hec­ta­re, sunt re­pre­zen­ta­te cinci con­ti­nen­te. Pi­ra­mi­da Ver­de, ine­di­tă

în Eu­ro­pa (are 4.000 m2 și trei ni­ve­luri), are un ac­va­riu uriaș, de 500.000 de li­tri, un­de sunt re­con­sti­tu­i­te cli­ma­tul și fau­na Oce­a­nu­lui In­dian, fi­ind pre­vă­zut în cen­tru cu un cu­loar de sti­clă pe ca­re te poți plim­ba. La ni­ve­lu­ri­le su­pe­ri­oa­re, es­te re­cre­a­tă o pă­du­re tro­pi­ca­lă, cu un mi­cro­cli­mat spe­ci­fic. Da­că ai spi­rit de aven­tu­ră și o noap­te cu ve­cini pre­cum ti­gri sau le­o­par­zi nu te spe­rie, te poți ca­za chiar aici, în ho­te­lul aflat în in­cin­ta gră­di­nii zoo­lo­gi­ce!

DISTRAC}IE PEN­TRU ÎNTRE­A­GA FA­MI­LIE

O su­per­bă pă­du­re de ste­jar cu mi­cro­cli­mat unic, iz­voa­re ter­ma­le și un lac pen­tru plim­bări re­la­xan­te cu bar­ca. Toa­te aces­tea, la nu­mai 5 ki­lo­me­tri de cen­trul orașu­lui Nyíre­gy­háza! 80% din te­ri­to­ri­ul Unga­ri­ei are o for­mă de apă ter­ma­lă sub­te­ra­nă, iar Nyíre­gy­háza-Sóstó es­te unul din­tre aces­te lo­curi bi­ne­cu­vânta­te de na­tu­ră și una din­tre ce­le mai atrac­ti­ve des­ti­nații din Unga­ria. Apa ter­ma­lă din Sóstó co­nți­ne iod, brom și alte mi­ne­ra­le, fi­ind fo­lo­si­tă pen­tru tul­bu­ră­ri­le mus­cu­lo-sche­le­ta­le, reu­ma­ti­ce și ar­ti­cu­la­re. Pen­tru o dis­tra­cție pe cin­ste pen­tru între­a­ga fa­mi­lie, par­cul ac­va­tic din apro­pi­e­re, cu pis­ci­ne ter­ma­le, to­bo­ga­ne imen­se și o zo­nă te­ma­ti­că pen­tru co­pii es­te des­chis tot anul.

SENZA}II TARI

Ce-ai zi­ce acum de puți­nă acți­u­ne? Bu­cu­ră-te de fru­mu­sețea Mu­nți­lor Zem­plén de-a lun­gul unui tra­seu pre­să­rat cu ru­i­ne­le unor ve­chi cas­te­le și lo­curi nu­mai bu­ne pen­tru al­pi­nism și des­co­pe­ră cas­te­le­le și for­tă­rețe­le Re­géc, Füzér, Sáros­pa­tak și Füzérrad­vány.

Nu ra­ta spec­ta­cu­lo­sul parc de aven­turi din lo­ca­li­ta­tea Zem­plén, un­de ai la dis­po­ziție ce­le mai lun­gi tra­see de bob și te­les­caun din ța­ră și te poți încu­me­ta la un tra­seu ex­trem de ti­ro­lia­nă, cu lun­gi­mea de 1 km, un­de poți atin­ge vi­te­ze de pes­te 80 km/oră!

Când te plim­bi prin cen­trul is­to­ric, ex­plo­re­zi pi­ețe, stră­zi și alei pi­to­rești sau po­po­sești într-un bis­trou ori lângă o fântână ră­co­roa­să, si­mți cum ești cu­ce­rit, încet, dar si­gur, de far­me­cul dis­cret al De­bre­ce­nu­lui. Es­te un oraș cu o viață cul­tu­ra­lă in­ten­să, cu un cap­ti­vant Mu­zeu de Ar­tă Mo­der­nă și Con­tem­po­ra­nă (Mo­dem), cu tra­diție gas­tro­no­mi­că (cu si­gu­ra­nță ai au­zit de cârna­tul pi­cant „de­bre­ce­ner”) și o isto­rie bo­ga­tă – De­bre­cen es­te cen­trul is­to­ric al mișcă­rii re­for­mei pro­tes­tan­te din Unga­ria. Prin ur­ma­re, nu ra­ta Ma­rea Bi­se­ri­că Re­for­ma­tă, de pe pa­sa­re­la că­reia ai pa­no­ra­ma su­per­bă a orașu­lui, bi­bli­o­te­ca Co­le­gi­u­lui Pro­tes­tant și Mu­zeul Déri, cu gran­di­oa­sa Tri­lo­gie a lui Hris­tos, a lui Mi­hály Mun­kácsy. La doar 10 mi­nu­te de cen­tru, cu tram­vai­ul, es­te par­cul orașu­lui, Na­gyer­dő, lo­cul ide­al pen­tru a-ți încheia zi­ua la un pic­nic cu pri­e­te­nii.

S~N~TATE DIN AP~

Nu de­par­te de Na­gyer­dő, se află un cen­tru spa ca­re te îmbie cu băi ter­ma­le, băi în aer li­ber, sau­ne, spa, to­bo­ga­ne uriașe și tra­ta­men­te pe ba­ză de ape ter­ma­le și la doar 20 km de De­bre­cen, Haj­dúszo­bos­zló es­te o des­ti­nație con­sa­cra­tă în tu­ris­mul bal­near, cu tra­ta­men­te pen­tru tul­bu­rări mus­cu­lo-sche­le­ta­le. Com­ple­xul are un cen­tru spa de in­te­ri­or parc ac­va­tic, o „zo­nă ex­tre­mă” și cea mai ma­re pis­ci­nă ar­ti­fi­cia­lă din Eu­ro­pa Cen­tra­lă.

SPLENDOARE S~LBATIC~

Insu­le, la­gu­ne se­cre­te, pă­duri ri­ve­ra­ne, bă­lți și gol­furi as­cun­se cre­e­a­ză un pei­saj fas­ci­nant și săl­ba­tic în nor­dul Ma­rii Câmpii Unga­re, pe La­cul Ti­sa, din Par­cul Nați­o­nal Hor­to­bágy. Poți des­co­peri zo­na pe apă sau cu bi­ci­cle­ta, pe un tra­seu de 70 km ca­re încon­joa­ră la­cul.

În Unga­ria sunt pes­te 270 de ti­puri de ape mi­ne­ra­le și ter­ma­le cer­ti­fi­ca­te, re­co­man­da­te da­to­ri­tă com­po­ziți­ei lor în tra­ta­rea a di­fe­ri­te afe­cți­uni me­di­ca­le (co­nțin brom, ra­don, sul­fați și fi­er sau, în une­le ca­zuri, pot fi al­ca­li­ne, cal­ca­roa­se, sul­fu­roa­se sau car­bo­na­te). Tra­ta­men­te­le din aces­te stați­uni fo­lo­sesc pro­pri­e­tăți­le na­tu­ra­le de vin­de­ca­re ale apei ter­ma­le și ale no­roi­u­lui mi­ne­ral, dar și con­diți­i­le mi­cro­cli­ma­ti­ce lo­ca­le. Cel mai frec­vent sunt uti­li­za­te pen­tru a tra­ta tul­bu­ră­ri­le mus­cu­los­che­le­ta­le, dar și pen­tru tra­ta­rea afe­cți­u­ni­lor der­ma­to­lo­gi­ce, a pro­ble­me­lor gi­ne­co­lo­gi­ce sau a le­zi­u­ni­lor spor­ti­ve.

S~N~TATE {I FRUMUSE}E

Nu de­par­te de La­cul Ba­la­ton, Hévíz (4,4 ha), bo­gat în sulf și mi­ne­ra­le, se află cel mai ma­re lac ter­mal na­tu­ral din lu­me, încă ac­tiv din punct de ve­de­re bi­o­lo­gic, cu o apă su­fi­ci­ent de cal­dă pen­tru a fa­ce o baie bu­nă chiar și în tim­pul ier­nii (tem­pe­ra­tu­ra poa­te atin­ge 2325°C iar­na și 33-36°C va­ra).

Te­ra­pia tra­diți­o­na­lă Hévíz, ca­re uti­li­ze­a­ză apa ter­ma­lă bo­ga­tă în sub­sta­nțe mi­ne­ra­le a la­cu­lui, și-a do­ve­dit efi­ci­e­nța în tra­ta­rea afe­cți­u­ni­lor mus­cu­lo-sche­le­ta­le, ace­as­ta con­stând în băi, împa­che­tări cu nă­mol sau băi de nă­mol din Hévíz și baie cu greu­tăți, o me­to­dă de tra­ta­ment in­ven­ta­tă de reu­ma­to­lo­gii ma­ghiari. Aces­to­ra li se adau­gă con­su­mul de apă me­di­ci­na­lă din Hévíz (de la o fântână cu apă po­ta­bi­lă), hi­dro­te­ra­pie, ma­saj te­ra­peu­tic și fi­zi­o­te­ra­pie. În Ta­pol­ca es­te cea mai ma­re pește­ră din ța­ră ca­re fur­ni­ze­a­ză ser­vi­cii com­ple­xe de tra­ta­ment, iar pe dealu­ri­le Mátra se pot fa­ce băi us­ca­te cu di­o­xid de car­bon (mo­fe­tă) sub for­mă de va­pori de gaz ca­re pro­vin din­tr-o eva­cua­re na­tu­ra­lă a CO2 din pă­mânt (tra­ta­men­tul ame­li­o­re­a­ză simp­to­me­le pro­ble­me­lor car­di­o­vas­cu­la­re). Tra­ta­men­te­le pe ba­ză de nă­mol me­di­ci­nal sunt in­clu­se în me­ni­ul mul­tor cen­tre spa și de wel­lness, pe lângă te­ra­pii spe­cia­le, sau­ne și di­fe­ri­te ti­puri de ma­saj. De reți­nut că ma­jo­ri­ta­tea ho­te­lu­ri­lor din Unga­ria ofe­ră tra­ta­men­te de înfru­mu­seța­re. În Gyu­la, Haj­dúszo­bos­zló, Bükfürdő și Har­kány, poți chiar să achi­ziți­o­ne­zi pro­du­se cos­me­ti­ce fă­cu­te cu apă ter­ma­lă lo­ca­lă, iar în ju­rul La­cu­lui Ba­la­ton și în re­gi­u­ni­le vi­ti­co­le To­kaj, Vil­lány și Eger sunt nu­me­roa­se ho­te­luri-cra­mă un­de poți încer­ca ser­vi­cii de vi­no­te­ra­pie, pre­cum tra­ta­men­te cu gel de vin pe ba­ză de Ca­ber­net, ex­fo­li­eri cu sâmburi de stru­guri și ma­sa­je cu vin Por­tu­gi­e­ser!

Re­la­xa­re în fa­mi­lie în zo­na Eger

În Cas­te­lul Diósgyör – Cas­te­lul Re­gi­nei, înveți des­pre viața cas­te­la­ni­lor din Evul Me­diu.

Ba­si­li­ca din Eger

Eger­sza­lók

Plim­ba­re cu mo­că­nița

O plim­ba­re cu ti­ro­lia­na îți dez­vă­lu­ie pri­ve­liștea spec­ta­cu­loa­să a re­gi­u­nii Zem­plén.

Cas­te­lul Füzér stră­ju­i­ește ți­nu­tul încă de di­nain­tea in­va­zi­ei mon­go­le (1241-1242).

Cra­me­le din Go­mos­he­gy

De­gus­tări de vin în re­gi­u­nea To­kaj

De­bre­cen te îmbie cu băi ter­ma­le, băi în aer li­ber, sau­ne, spa și to­bo­ga­ne uriașe.

Ră­să­rit pe La­cul Ti­sa

Băi­le ter­ma­le de la Ha­gy­ma­ti­kum

La­cul Hévíz – ve­ri­ta­bi­lă mi­nu­ne a na­tu­rii și iz­vor de să­nă­ta­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.