AR­TA STRĂVECHE A TA­TUA­JE­LOR PO­LI­NE­ZI­E­NE

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Din Natură - —Amy Ali­pio

Atra­cția vis­ce­ra­lă a Insu­lei Ta­hi­ti și a su­ro­ri­lor ei con­vin­ge mu­lți vi­zi­ta­tori să ple­ce cu su­veni­rul su­prem: un ta­tuaj po­li­ne­zian per­ma­nent. Aces­te ope­re de ar­tă, de la

ta­tau ta­hi­tian la pa­tu­ti­ki din Mar­chi­ze, sunt la fel de di­ver­se ca insu­le­le po­li­ne­zi­e­ne. Ar­tis­tul cre­a­tor de ta­tua­je Tei­ki Huu­ke­na, au­to­rul că­rții Po­ly­ne­sian Tat­too Dic­ti­o­na­ry:

Mar­que­sas Islan­ds, scrie că es­te o „re­a­lă plă­ce­re” când că­lă­to­rii vor să ia con­tact cu cul­tu­ra lui înti­pă­rin­du-și per­ma­nent pe pi­e­le o po­ves­te per­so­na­lă uni­că. Sim­bo­lu­ri­le de mai jos, ori­gi­na­re din Insu­le­le Mar­chi­ze, împreu­nă cu sen­su­ri­le lor, sunt ex­tra­se din car­tea lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.