Gal­way, Irlan­da

De ce acum: in­spi­rație din idei mari

National Geographic Traveller Romania - - Superlative Culturale - gal­way­wal­ks.com

Deși se află la mar­gi­nea apu­se­a­nă a Eu­ro­pei, „Orașul tri­bu­ri­lor” e în cen­trul ate­nți­ei. De­cla­rat Re­gi­u­ne Gas­tro­no­mi­că Eu­ro­pe­a­nă în 2018, al pa­tru­lea oraș ir­lan­dez ca mă­ri­me (cu 80.000 de lo­cu­i­tori) se pre­gă­tește pen­tru ur­mă­to­rul ma­re suc­ces: Gal­way 2020, Ca­pi­ta­lă Cul­tu­ra­lă Eu­ro­pe­a­nă. De-a lun­gul anu­lui 2019, noi proi­ec­te de tra­diție co­mu­ni­ta­ră și ar­tă, prin­tre ca­re ca­fe­ne­le­le cul­tu­ra­le pop-up și ate­li­e­re­le de mers pe frânghie, se vor des­fășu­ra în lo­curi con­venți­o­na­le și neaștep­ta­te (pla­je, câmpuri, sa­te izo­la­te și râuri) din între­gul oraș și co­mi­tat Gal­way. Prin­tre pro­gra­me­le lo­ca­le se nu­mă­ră oma­gi­e­rea obi­cei­u­ri­lor stră­ve­chi de pe insu­le­le săl­ba­ti­ce, nea­fec­ta­te de ci­vi­li­zație, din lar­gul coas­tei Gal­wayu­lui, și „Small Tow­ns, Big Ide­as”, o iniția­ti­vă ba­za­tă pe tra­diția ir­lan­de­ză

meit­he­al, adi­că adu­na­rea cu un scop co­mun.

Apoi mai es­te, fi­rește, sfe­ra gas­tro­no­mi­că. Gal­way es­te cu­nos­cut în spe­cial pen­tru stri­dii. Încer­cați niște mo­luște lo­ca­le și gi­gas proas­pe­te în lo­curi ca Mo­ran’s

Oys­ter Cot­ta­ge.  CUM

MERGEM „Gal­way’s Hor­ri­ble His­to­ry To­ur”, re­ve­la­tor și foar­te in­te­re­sant, por­nește de la O’Con­nell’s Bar din Ey­re Squa­re aproa­pe în fi­e­ca­re zi, la 10:30 și la 12:00.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.