Tot fe­lul de es­ca­le, de la neu­tre la ne­mai­vă­zu­te, cu be­re, ve­se­lie și 100 de câini de te­ra­pie.

National Geographic Traveller Romania - - Best List Aeroporturi -

Acum, când ne aștep­tăm la o du­bla­re a nu­mă­ru­lui de pa­sa­geri la ni­vel mon­dial în ur­mă­toa­re­le do­uă de­ce­nii, ae­ro­por­tu­ri­le se ex­tind încon­ti­nuu cu noi ter­mi­na­le și evo­lue­a­ză până la a de­ve­ni des­ti­nații în si­ne. Gră­dini, in­sta­lații ar­tis­ti­ce, pa­ti­noa­re, ci­ne­ma­to­gra­fe, mini-te­re­nuri de golf, cen­tre spa și pis­ci­ne – ia­tă doar câte­va din­tre fa­ci­li­tăți­le gândi­te să ne schim­be per­ce­pția asu­pra es­ca­le­lor.

Alte de­ta­lii re­flec­tă spi­ri­tul lo­cal. „Ca poar­tă că­tre un oraș sau o ța­ră, ae­ro­por­tul es­te o po­si­bi­li­ta­te de ex­pri­ma­re”, spu­ne Cur­tis Fen­tress, ar­hi­tect ca­re a proi­ec­tat 25 de ast­fel de spații.

Ade­se­ori, mu­za es­te ge­o­gra­fia: ae­ro­por­tul din Den­ver îi re­flec­tă fun­da­lul mon­tan, struc­tu­ra lui Inche­on din Seul bro­de­a­ză pe te­ma tem­ple­lor co­re­e­ne, iar „va­lu­ri­le cu coa­mă” de la LAX au fost in­spi­ra­te de de­co­rul ma­rin al Los Ange­le­su­lui. În plus, de­sig­nul de­vi­ne tot mai ver­de, încor­po­rând teh­no­lo­gii ca­re eco­no­mi­sesc ener­gie. Dar ar­ta ae­ro­por­tu­lui nu ți­ne doar de clă­di­re. Cul­tu­ri­le lo­ca­le, ar­te­le cre­a­ti­ve, mu­zi­ca și gas­tro­no­mia con­tri­bu­ie și ele, spu­ne Fen­tress. Ia­tă do­uăs­pre­ze­ce aeroporturi cu ca­re veți re­zo­na, nu­mai bu­ne pen­tru o es­ca­lă.

—Amy Kol­czak

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.