TURURI MEMORABILE ÎN AMERICA DE SUD

Tururi memorabile: De la si­turi stră­ve­chi la ex­pe­ri­e­nțe mo­der­ne, ia­tă 20 de aven­turi mi­nu­na­te în America La­ti­nă.

National Geographic Traveller Romania - - SUMAR MARTIE-MAI - TEXT: NO­RIE QU­IN­TOS

20 de aven­turi mi­nu­na­te. Text: No­rie Qu­in­tos

Sacre și enig­ma­ti­ce, sta­tu­i­le moai fac din Insu­la Paște­lui o des­ti­nație po­pu­la­ră în tu­ru­ri­le sud-ame­ri­ca­ne, in­clu­siv ce­le ofe­ri­te de Nat

Geo Expe­di­ti­ons.

ARGEN­TI­NA

Ci­clism și vi­nuri

Că­lă­to­ria de opt zi­le „Bi­cy­cling Nor­thern Argen­ti­na”, de la Expe­ri­en­cePlus!, înce­pe în orășe­lul-bi­ju­te­rie Sal­ta și ple­a­că pe do­uă roți prin­tr-un ames­tec de pă­du­re tro­pi­ca­lă, ca­ni­on de stâncă roșie și câmpii sa­li­ne. Pu­neți-vă pi­ci­oa­re­le la încer­ca­re în căță­ra­rea cu pes­te 26 de cur­be din tre­că­toa­rea Cues­ta de Li­pan, la 4.169 m; apoi beți un pa­har de Mal­bec, câști­gat cu vârf și înde­sat, în ți­nu­tul vi­nu­ri­lor, Ca­faya­te. Ju­lie Hor­ton, ma­na­ger tu­ris­tic, spu­ne: „Că­lă­to­ria me­ri­tă efor­tul chiar și nu­mai pen­tru em­pa­na­das”. expe­ri­en­ceplus.com

BELIZE

Din vârful co­pa­ci­lor până în re­cif

„Jun­gle Tree Ho­u­se and Re­ef Adven­tu­re”, de la Wil­dland Adven­tu­res, re­zer­vă no­uă zi­le de dis­tra­cție ac­ti­vă în fa­mi­lie. Ca­ves Bran­ch Jun­gle Lod­ge are ca­ba­ne agăța­te la 23 m dea­su­pra râu­lui (cu pla­se, ca să nu in­tre mai­muțe­le, doar zgo­mo­te­le na­tu­rii). Ma­rea atra­cție: o ex­pe­diție dis­trac­tiv-înfri­coșă­toa­re pe jos/târâș/înot în Pește­ra Mor­mântu­lui de Pia­tră, un la­nț de ca­ver­ne sub­te­ra­ne fo­lo­si­te odi­ni­oa­ră de po­pu­lația maya ca loc de sa­cri­fi­ciu. La fi­nal, veți mer­ge cu snor­ke­lul în Ba­ri­e­ra de Co­ra­li din Belize, pe un iaht. wil­dland.com

BOLIVIA

Na­vi­gație cu sa­re și pi­per

În tu­rul de 11 zi­le de la Bi­keHi­ke Adven­tu­res, „Cycling the Bo­li­vian Salt Flats and Hi­king the Ama­zon”, veți pe­da­la pe câmpia sa­li­nă Sa­lar de Uyuni, apoi vă veți opri la un ho­tel fă­cut aproa­pe com­plet din sa­re. Du­pă ace­ea, veți con­strui o plu­tă din lemn de bal­sa, cu ca­re veți co­bo­rî pe Ama­zon (ni­cio te­a­mă, vă va aju­ta ghi­dul in­di­gen). „Mer­gem cu bi­ci­cle­ta și la lo­cul un­de, du­pă le­gen­da lo­ca­lă, se află ul­ti­mul tren je­fu­it de But­ch Cas­si­dy și Sun­dan­ce Kid”, spu­ne Trish Sa­re, pro­pri­e­ta­ra com­pa­ni­ei Bi­keHi­ke. „E plin de găuri de gloa­nțe!” bi­kehi­ke.com

BRA­ZI­LIA

O fron­ti­e­ră cu­li­na­ră

Bu­că­ta­rul Fer­ran Adrià a spus că Ama­zo­nul este „ul­ti­ma ma­re fron­ti­e­ră cu­li­na­ră ne­des­co­pe­ri­tă”. În tu­rul per­so­na­li­zat „Ma­ra­jó to São Pau­lo”, veți apre­cia com­ple­xi­ta­tea gas­tro­no­mi­ei ama­zo­ni­e­ne în cea mai ma­re piață în aer li­ber din America de Sud, de la Be­lém. Apoi veți ur­ca pe un vas de pe Râul Gua­má ca să mer­geți să cu­le­geți ca­cao. Pe drum, pro­pri­e­tari de res­tau­ran­te, oa­meni de ști­i­nță, agri­cul­tori și ino­va­tori vă vor ară­ta im­por­ta­nța unui eco­sis­tem să­nă­tos în pro­te­ja­rea re­col­te­lor, ca „su­per-fruc­tul” acai. cul­tu­rex­plo­rers.com

COLUMBIA

Spec­ta­col de ar­tă stra­da­lă

Admi­rați fres­ce­le și graf­fi­ti­u­ri­le ino­va­toa­re, ade­sea cu încăr­că­tu­ră po­li­ti­că, din Bo­go­tá – mul­te cre­a­te în pe­ri­oa­de­le de vi­o­le­nță și răz­boi ci­vil din ul­ti­me­le de­ce­nii – cu „Bo­go­ta Graf­fi­ti To­ur”, în ca­re ar­tiștii lo­ca­li vă vor con­du­ce timp de do­uă ore și ju­mă­ta­te prin car­ti­e­rul La Can­de­la­ria și prin cen­tru. Este gra­tu­it (dar se ac­cep­tă do­nații). bo­go­ta­graf­fi­ti.com

ECUA­DOR

Pe Na­po Ma­rea atra­cție a tu­ru­lui de 10 zi­le „Ecua­dor Andes & Ama­zon”, de la Inter­na­ti­o­nal Expe­di­ti­ons, ca­re înce­pe și se ter­mi­nă în Qu­i­to, este croa­zi­e­ra de pa­tru zi­le pe MV Ana­kon­da, de pe ca­re pu­teți ve­dea cai­mani ne­gri, del­fini de râu roz și ana­con­da ver­zi pe Râul Na­po. Mai târziu, în ini­ma cor­di­li­e­rei Anzi­lor, vă veți re­la­xa în iz­voa­re ter­ma­le mi­ne­ra­le. ie­tra­vel.com

În vi­zi­tă la que­chua

În tu­rul de șap­te zi­le „Lo­cal Li­ving Ecua­dor”, de la G Adven­tu­res, veți fi oas­peții unei fa­mi­lii que­chua. Veți învăța să fo­lo­siți țe­a­va de su­flat să­geți, veți participa la o ce­re­mo­nie de vin­de­ca­re șa­ma­ni­că, veți mer­ge cu ca­no­ea la un cen­tru de sal­va­re a ani­ma­le­lor și veți fa­ce fon­due de ci­o­co­la­tă cu fruc­te lo­ca­le, învățând des­pre păs­taia de ca­cao. gad­ven­tu­res.com

Si­mțuri as­cuți­te

Tur­neul de opt zi­le „Ande­an Fla­vors”, de la La­tin Trails, nu an­tre­nea­ză doar gus­tul, ci și toa­te ce­le­lal­te si­mțuri. Încer­cați 14 brânze­turi din lap­te lo­cal la o fer­mă ca­re fun­cți­o­nea­ză încă din se­co­lul al XVII-lea, res­pi­rați ae­rul proas­păt de pe Co­to­pa­xi (unul din­tre cei mai îna­lți vul­cani ac­ti­vi din lu­me) și mi­ro­siți ce­le­brii trandafiri ecua­do­ri­eni pe o plan­tație. la­tin­trails.com

INSULELE FALKLAND

In­stan­ta­nee cu mi­nuni săl­ba­ti­ce

Falkland, un ar­hi­pe­lag izo­lat aflat la 480 km est de ca­pă­tul su­dic al Ame­ri­cii de Sud, este alter­na­ti­va pen­tru Insulele Ga­lápa­gos, mai vi­zi­ta­te. Ce­le aproa­pe 800 de in­su­le – te­ri­to­riu bri­ta­nic de pes­te mări – re­pre­zin­tă lo­cul ide­al un­de să vă ci­ze­lați pri­ce­pe­rea la fo­to­gra­fiat fau­na cu un pro­fe­si­o­nist. Ate­li­e­rul prac­tic de 15 zi­le „Falkland Islan­ds With Chris Lin­der”, de la Vi­si­o­na­ry Wild, vă va apro­pia de co­lo­ni­i­le de cor­mo­rani, pin­gu­ini și lei-de-ma­re din lo­curi inac­ce­si­bi­le gru­pu­ri­lor mai mari. vi­si­o­na­ry­wild.com

GUATEMALA

Aro­me­le pi­eței

Da­că ames­te­căm is­to­ria po­pu­lați­ei maya, ar­hi­tec­tu­ra co­lo­nia­lă spa­ni­o­lă și ca­fe­aua de eli­tă, obți­nem Guatemala Ci­ty. În tur­neul de o zi „Ho­ly Gua­te­mo­le! Food & Mar­ket”, de la Ur­ban Adven­tu­res, pu­teți gus­ta fruc­te ne­maiau­zi­te (cai­mi­to, ma­mey, nis­pe­ro) la una din­tre ce­le mai mari pi­ețe din America Cen­tra­lă; apoi, la un co­me­dor de­loc pre­te­nți­os, pu­teți gus­ta fe­luri din po­rumb, chi­li și fa­so­le. Ul­ti­ma opri­re este o ca­fe­nea din Orașul Ve­chi, pen­tru o ce­așcă din au­rul li­chid al Gua­te­ma­lei. ur­ba­nad­ven­tu­res.com

GUYANA ȘI SURINAM

Pa­ra­dis dis­cret

Guyana și Surinam, re­la­tiv ne­fa­mi­lia­re că­lă­to­ri­lor, sunt pa­ra­di­suri na­tu­ra­le, cu­nos­cu­te co­lec­tiv, împreu­nă cu Guyana Fran­ce­ză, drept „se­ra pla­ne­tei”. Tu­rul de 14 zi­le, cu șe­deri la ca­ba­ne din jun­glă, nu­mit „Guyana and Su­ri­na­me Ex­plo­rer”, de la Ex­plo­re!, in­clu­de o că­lă­to­rie noc­tur­nă cu ca­no­ea sub ce­rul înste­lat, în ca­re pu­teți ve­dea cai­mani și șer­pi ar­bo­ri­co­li, pu­teți vi­zi­ta să­teni și fa­ce ex­pe­diții în frun­ziș, du­pă pa­să­rea cu­ras­sow. Iti­ne­ra­rul se încheie cu ca­pi­ta­le­le fi­e­că­rei țări, Ge­or­ge­town și Pa­ra­ma­ri­bo (in­clus în Pa­tri­mo­ni­ul Mon­dial UNESCO). ex­plo­re.co.uk

PA­NA­MA

Sa­lu­tul soa­re­lui și snor­ke­ling

Fa­ceți yo­ga cu Ma­rea Ca­rai­bi­lor pe fun­dal în ta­bă­ra de opt zi­le or­ga­ni­za­tă de Tra­vel Yo­gi în Arhi­pe­la­gul Bo­cas del To­ro, în lar­gul coas­tei pa­na­me­ze. Între șe­di­nțe­le de yo­ga de di­mi­neața și se­a­ra, veți mer­ge cu bar­ca cu pânze la snor­ke­ling și să ve­deți țes­toa­se-de-ma­re. the­tra­ve­lyo­gi.com

Cu caia­cul pe ca­nal

În tur­neul „Pa­na­ma Ca­nal Thro­u­gh the Cha­gres Ri­ver”, Aven­tu­ras Pa­na­má își îmbar­că oas­peții în caia­ce, ca­noe din lemn și plu­te și îi du­ce, prin pă­duri inun­da­te și ca­na­lul epo­nim, până aproa­pe de Insu­la Bar­ro Co­lo­ra­do, un­de se află un cen­tru Smit­hso­nian de cer­ce­ta­re tro­pi­ca­lă. Veți pe­tre­ce o noap­te la in­di­ge­nii em­be­ra. ad­ven­tu­res­pa­na­ma.com

PARAGUAY

Pe­ri­cu­los de ig­no­rat

Mu­lți din­tre cei ca­re vi­zi­te­a­ză America de Sud trec cu ve­de­rea Pa­ra­guayul, ța­ră fă­ră ieși­re la ma­re, afla­tă în um­bra ve­ci­ne­lor mai mari, Argen­ti­na și Bra­zi­lia. E pă­cat. „Ța­ra are ae­rul ei unic: ru­i­ne ie­zu­i­te, astro­lo­gie gua­ra­ní, bro­de­rie «pânză de păian­jen» și yer­ba ma­te dul­ce-afu­ma­tă”, spu­ne Lei­gh Bar­nes de la Intre­pid Tra­vel. Timp de 12 zi­le, tu­rul lor, „Asun­ción to Igua­zú Expe­di­ti­ons”, vă du­ce din orașe co­lo­nia­le ca Ya­gua­rón până la pă­du­rea atlan­ti­că pe­ri­cli­ta­tă din Par­cul Nați­o­nal San Ra­fa­el și, în fi­nal, la im­pu­nă­toa­rea cas­ca­dă Igua­zú, pe ca­re o pu­teți ve­dea și de pe ma­lul bra­zi­lian, și de pe cel ar­gen­ti­nian. in­tre­pid­tra­vel.com

PE­RU

Cu mași­na prin ța­ra in­cași­lor

Tu­ru­ri­le Pe­ru Sa­fari por­nesc din Li­ma, dar merg din­co­lo de ru­ta tu­ris­ti­că obișnu­i­tă spre Ma­chu Pic­chu, ex­plo­rând pei­sa­je­le an­di­ne, ama­zo­ni­e­ne și deșer­ti­ce ale ță­rii. Iti­ne­ra­re­le de șap­te zi­le pot in­clu­de enor­ma for­tă­re­ață pre-in­ca­să Kue­lap și una din­tre ce­le mai înal­te cas­ca­de din lu­me, Goc­ta. Ve­hi­cu­le­le sunt au­to­mo­bi­le de ex­pe­diție 4x4, cu șo­fer sau fă­ră. pe­ru­sa­fari.com

URUGUAY

În ritm ale­ne

Uru­guayul poa­te fi con­si­de­rat cea mai re­la­xa­tă ța­ră sud-ame­ri­ca­nă. Ope­ra­to­rul de tu­rism Say Hue­que ofe­ră tururi stan­dard sau per­so­na­li­za­te. „Hi­ghli­ghts of Uruguay” poa­te porni, de exem­plu, din Bue­nos Ai­res, Argen­ti­na (la do­uă ore cu fe­ri­bo­tul), con­ti­nuând pe stră­zi­le pi­e­tru­i­te din se­co­lul al XVII-lea ale orașu­lui uru­guayan Co­lo­nia del Sa­cra­men­to (așe­za­re co­lo­nia­lă por­tu­ghe­ză și sit UNESCO), cu o ma­să și o opri­re la cum­pă­ră­turi în ca­pi­ta­la Mon­te­vi­deo. Cu o zi su­pli­men­ta­ră, vă pu­teți bu­cu­ra de pla­je­le atlan­ti­ce înso­ri­te. say­hue­que.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.